trang-trong.jpg

25/10/2016

Giới thiệu website chi hội siêu âm Việt Nam

Xin trân trọng giới thiệu với quí đồng nghiệp nội dung chương trình hội nghị khoa học lần đầu tiên của Chi hội siêu âm Việt nam được tổ chức tại Tp Huế ngày 06 và 07/01/2017

 

http://sieuamvietnam.vn/hoi-nghi-khoa-hoc-lan-thu-chi-hoi-sieu-viet-nam-chuong-trinh-chi-tiet/