Omega-Junior---Từ-Dũ---1440x164.png

Thông tin tuyển dụng

12

tháng 11

Nhằm tuyển dụng đội ngũ viên chức có phẩm chất đạo đức, có đủ năng lực, trình độ đáp ứng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, cơ cấu vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu công việc của Bệnh viện Từ Dũ. Nay Bệnh viện Từ Dũ thông báo xét tuyển viên chức 2018 như sau:

Thông báo tuyển dụng nhân sự 2018
26/04/2018

Kết quả xét tuyển viên chức 2017 của Bệnh viện Từ Dũ
03/01/2018