trang-trong.jpg
O6TRVV0.jpg
Thông báo tuyển dụng (24/04/2017 – 31/08/2017)

Thời gian nhận hồ sơ: 24/04/2017 – 31/08/2017 (trong giờ hành chính).

O6Q3CC0.jpg
Thông báo tuyển dụng viên chức 2016 tại BV Từ Dũ

Nhằm tuyển dụng đội ngũ viên chức có phẩm chất đạo đức, có đủ năng lực, trình độ đáp ứng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, cơ cấu vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu công việc của Bệnh viện Từ Dũ.