09540223_banner-tu-du_1440x164-Sonno-PC.jpg
Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 21/112013
Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 20/06/2013Thời gian
: 14g00 ngày 20 tháng 06 năm 2013
Địa điểm
: Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 29/11/2012

Thời gian : 13g00 ngày 29 tháng 11 năm 2012 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 16/8/2012

Thời gian : 14g00 ngày 16 tháng 8 năm 2012 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 15/8/2012

Thời gian : 08g15 ngày 15 tháng 8 năm 2012 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 26/7/2012

Thời gian : 14g00 ngày 26 tháng 7 năm 2012 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 12/7/2012

Thời gian : 14g00 ngày 12 tháng 7 năm 2012 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 05/7/2012

Thời gian : 14g00 ngày 05 tháng 7 năm 2012 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 28/06/2012

Thời gian : 14g00 ngày 28 tháng 06 năm 2012 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 14/06/2012

Thời gian : 14g00 ngày 14 tháng 06 năm 2012 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ