trang-trong.jpg

Phòng Vật tư - Thiết bị y tế

15

tháng 11

Mua sắm các mặt hàng hóa chất 

Thư mời chào giá
04/03/2020

Thư mời chào giá
02/03/2020

Phòng Hành chính quản trị

10

tháng 03

Mua sắm tài sản hàng hóa, dịch vụ 

Thư mời chào giá
09/03/2020

Thư mời chào giá
03/03/2020

Khoa Dược

28

tháng 10

Gói thầu: mua sắm thuốc sau khi có kết quả đấu thầu năm 2019 (lần 3)

Thư mời chào giá
04/10/2019

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
13/09/2019