Thông tin đấu thầu
trang-trong.jpg

Phòng Hành chính quản trị

13

tháng 08

Cung cấp bơm nước sạch loại ly tâm

Cung cấp và lắp đặt bơm chìm nước thải 

 

Thư mời chào giá
13/08/2018

Thư mời chào giá
08/08/2018