trong-2.jpg

16/09/2011

Bảng mô tả công việc - Đánh giá CBCC 2011

Kính gửi: Lãnh đạo các khoa/phòng


Phòng Tổ chức cán bộ gửi đến các khoa/phòng BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC và ĐÁNH GIÁ CBCC NĂM 2011.

* Nội dung chi tiết vui lòng bạn tải file .pdf.