banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Be 5 tuan khoc dem, di ngoai co dam, oc sua

Hỏi - 23/02/2012

KÝnh chµo c¸c b¸c sü!

T«i sinh con trai ®Çu lßng ®­îc 5 tuÇn tuæi, lóc sinh 40 tuÇn 2 ngµy, nÆng 3,2kg, dµi 50cm. Lóc 4 tuÇn c©n 4,5kg. Ch¸u bó mÑ lµ chñ yÕu (3 tuÇn ®Çu cã ¨n thªm ngµy 1-2 c÷ s÷a c«ng thøc, sau ®ã bó mÑ hoµn toµn). T«i cã cho ch¸u uèng ngµy 2 giät Sterogyl (theo chØ dÉn cña b¸c sü nhi). T«i xem trªn tê h­íng dÉn dïng thuèc th× 1 giät chøa 400 UI vitamin D2 vµ 14mg ethanol. Ch¸u sinh vµo mïa ®«ng nªn t«i kh«ng cho ch¸u ph¬i n¾ng s¸ng bao giê mµ chØ cho n»m trong phßng cã ¸nh s¸ng ban ngµy. T«i vÉn uèng ngµy 1 ®Õn 2 cèc s÷a bµ bÇu.

VÒ vÊn ®Ò giÊc ngñ cña trÎ, 2 tuÇn ®Çu ch¸u chØ bó vµ ngñ, nh­ng tõ tuÇn thø 3 ch¸u b¾t ®Çu thøc ®ªm. §Æc biÖt, 4 ngµy h«m nay ch¸u quÊy khãc ®ªm (tõ 11h ®ªm ®Õn 5h s¸ng), ph¶i bÕ h¸t vµ rong rÊt l©u (c¶ tiÕng ®ång hå) ch¸u míi nÝn khãc vµ ngñ, vµ còng chØ ngñ ®­îc chõng 30phót lµ l¹i ä Ñ vÆn m×nh vµ khãc lªn. T«i cã ®äc bµi “TËp cho bÐ s¬ sinh ngñ ngoan”, theo ®ã h­íng dÉn lµ cã thÓ h¸t ru mét lóc råi ®Æt bÐ tù ngñ, nh­ng hÔ t«i ®Æt bÐ xuèng lµ bÐ l¹i khãc. T«i cã tham kh¶o thªm th× cã tµi liÖu nãi lµ cø ®Ó bÐ khãc mÖt råi sÏ tù ngñ, cã tµi liÖu h­íng dÉn lµ ®Ó bÐ khãc 5 phót råi míi bÕ lªn, ngµy h«m sau ®îi bÐ khãc 10 phót råi cø nh­ vËy kÐo dµi thêi gian ra? RÊt mong b¸c sü h­íng dÉn cho t«i 1 c¸ch tËp thãi quen ngñ ®ªm cho bÐ. Ban ngµy bÐ ngñ kh¸ tèt, nh­ng còng th­êng xuyªn vÆn m×nh vµ tØnh dËy, bÕ lªn th× nÝn. T«i ë cïng «ng bµ néi vµ «ng bµ hay bÕ ch¸u, t«i kh¸ ph©n v©n kh«ng biÕt cã ph¶i do bÕ nhiÒu mµ ch¸u quen vµ khãc ®ßi bÕ kh«ng.

VÊn ®Ò thø 2 xin hái b¸c sü lµ ch¸u ®i tiªu ngµy kho¶ng 4 lÇn, nh­ng mçi lÇn ®¸nh r¾m th­êng rÞn ra 1 Ýt ph©n. T«i cã ®äc 1 bµi trong diÔn ®µn víi tr­êng hîp t­¬ng tù th× ®­îc b¸c sü t­ vÊn lµ dïng Ostram. VËy xin hái b¸c sü tr­êng hîp cña t«i cã nªn cho ch¸u dïng thuèc Ostram kh«ng vËy? Ngoµi ra, gÇn ®©y t«i thÊy ph©n bÐ cã chÊt nhÇy nhu ®êm, vµ ch¸u hay bÞ s«i bông, kh«ng biÕt cã ph¶i lµ biÓu hiÖn bÖnh lý g× kh«ng ¹?

Cuèi cïng, xin hái b¸c sü lµ ch¸u hay bÞ äc s÷a. T«i thÊy nh­ lµ ch¸u chØ nhæ s÷a ra th«i chø mçi lÇn äc nh­ vËy kh«ng thÊy ch¸u cã biÓu hiÖn khã chÞu hay khãc g× c¶?

RÊt c¶m ¬n c¸c b¸c sü. Chóc c¸c b¸c sü søc kháe dåi dµo vµ n¨m míi may m¾n!

Tr©n träng!


Trả lời
Chào chị,

Em bé bú sữa mẹ thường có hiện tượng sôi bụng. Em bé của chị có hiện tượng khóc đêm và són phân nhiều lần nên có thể bị thiếu canxi.

Khi đang ngủ mà bé giật mình khóc thì chị có thể không bế lên ngay mà chỉ cần đặt tay lên ngực bé, dỗ dành bé, vỗ nhẹ người bé để bé tự ngủ lại. Nếu bế lên nhiều quá bé sẽ quen, không tự ngủ lại được. Khi dỗ bé ngủ cũng vậy, chị có thể cho bé khóc một chút như hướng dẫn chị đã đọc. Cái khó là cha mẹ và ông bà thường không đủ kiên nhẫn để tập bé như vậy, khi thấy bé khóc là vội vàng bế lên. Vì vậy, chị cần có sự đồng thuận với ba mẹ chồng trong cách chăm sóc bé thì mới thành công được. Kheo khéo chị nhé, không thì ông bà lại giận!
 

Thân mến 

BS.CKI. Nguyễn Thị Từ Anh
  Phòng Tổ chức cán bộ - Bệnh viện Từ Dũ