trong-2.jpg

Làng Hòa Bình

31

tháng 03

Bệnh viện Từ Dũ: 028 54042 829 (số nội bộ 246 hoặc 303)
Làng Hòa Bình: 08 5404 2959
Thời gian: thứ 2 – thứ 6, 7 giờ 30 - 11 giờ, 13 giờ - 16 giờ

 

Tài chính kế toán

04

tháng 12

1. Thực hiện thống nhất quản lý về tài sản của Bệnh viện Từ Dũ đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Khai thác và sử dụng đảm bảo hiệu lực, tiết kiệm và hiệu quả kinh tế trong việc quản lý và sử dụng tài sản nhà nước.

3. Phát huy quyền làm chủ tập thể, dân chủ công khai trong việc quản lý và sử dụng tài sản nhà nước.

4. Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ.

 

Quản lý chất lượng

27

tháng 04

Quyết định về việc kiện toàn thành viên Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bệnh viện Từ Dũ

Chỉ số chất lượng bệnh viện năm 2017
20/11/2017

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017
15/11/2017