banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

18/08/2021

Khoa Sanh

Chức năng:

- Chịu trách nhiệm về việc thực hiện và tổ chức các hoạt động của khoa.

-  Thực hiện công tác đỡ sanh, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em trước trong và ngay sau sanh dưới sự lãnh đạo của Đảng Ủy và Ban Giám Đốc bệnh viện.

-  Chịu trách nhiệm trước Ban Gíam Đốc về tổ chức thực hiện các hoạt đông tại khoa.

Nhiệm vụ: 

- Cấp cứu -khám bệnh- chữa bệnh : tiếp nhận mọi trường hợp bệnh thuộc phạm vi của khoa để khám và chữa bệnh.

- Đào tạo cán bộ : khoa là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ y tế chuyên khoa cao cấp, đại học và trên đại học, đồng thời có trách nhiệm giảng dạy chuyên khoa ở bậc đại học và trên đại học. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong khoa và tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên môn.

- Nghiên cứu khoa học : Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học về chuyên khoa.

- Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn và kỹ thuật: tham gia công tác chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới do bệnh viện sắp xếp.

- Tham gia các hoạt động đoàn thể do bệnh viện tổ chức. 

Năm thành lập:

Slogan: MẸ TRÒN CON VUÔNG