trang-trong.jpg
OCD94D0.jpg
Kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu 1

- Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.

 

16024546_OGN3960.jpg
Danh sách kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng hóa chất, vật tư y tế và dụng cụ y khoa đợt 2 năm 2016 theo hình thức mua sắm đấu thầu rộng rãi.
O6Q3CC0.jpg
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu thuốc Generic năm 2016 theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước

Danh sách nhà thầu, các sản phẩm thuốc trúng thầu

Danh sách các sản phẩm thuốc không được lựa chọn theo tên nhà thầu dự thầu

O6Q3CC0.jpg
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Quyết định số 5619/QĐ-SYT ngày 12 tháng 10 năm 2016 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm thuốc năm 2016 của bệnh viện Từ Dũ;

Căn cứ Quyết định số 374/QĐ-BVTD ngày 27 tháng 02 năm 2017 của 
Giám đốc bệnh viện Từ Dũ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị,

 

moithau_02_02_2017.jpg
Thông báo mời thầu

Bệnh viện mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu cung cấp hàng hoá cho gói thầu. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu gói thầu...

Logotudu.jpg
Thông báo mời thầu Mua sắm hóa chất, vật tư y tế và dụng cụ y khoa năm 2016

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 315.715.724.240 đồng

- Nội dung chính của gói thầu: mua sắm hóa chất phục vụ các chẩn đoán xét nghiệm, hóa chất nội kiểm và ngoại kiểm, dung dịch sát khuẩn, hóa chất phục vụ cho thụ tinh ống nghiệm, các loại test nhanh, vật tư y tế và dụng cụ y khoa.

Logotudu.jpg
Thông báo mời thầu Mua sắm hàng hóa thường xuyên năm 2014
Logotudu.jpg
Thông báo kế hoạch đấu thầu Mua sắm hàng hóa thường xuyên 2014

1. Tên cơ quan/đơn vị: BỆNH VIỆN TỪ DŨ

    - Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

    - Điện thoại: 08 – 54042829 hoặc 08 – 54042839

2. Tên dự án: Mua sắm hàng hoá thường xuyên năm 2014

Thông báo mời thầu: Mua sắm hàng hoá thường xuyên năm 2014

Tên dự án: Mua sắm hàng hoá thường xuyên năm 2014

Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: quyết định số 1637/QĐ-BVTD ngày 14 tháng 4 năm 2014 do Bs. Lê Quang Thanh - Giám đốc bệnh viện Từ Dũ ký phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm hàng hóa năm 2014.

Thông báo mời thầu: Mua sắm hoá chất, vật tư tiêu hao và dụng cụ y khoa năm 2014.

Loại dự án: dự án thuộc nhóm C

- Dự án quan trọng quốc gia:

- Dự án thuốc nhóm A:                               

- Dự án thuộc nhóm B:

- Dự án thuộc nhóm C: