banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

29/06/2010

Đưa cuộc vận động theo gương Bác vào cuộc sống

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho rằng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là việc làm cần thiết, cuộc vận động cần được tiến hành kiên trì, bền bỉ, thường xuyên, liên tục, đi vào cuộc sống, tạo thành phong trào xã hội, góp phần xây dựng văn hóa, nền tảng tinh thần xã hội, trở thành nếp sống sinh hoạt hàng ngày và ý thức tự giác của mỗi người.

Phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,” ngày 25/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh biểu dương những kết quả mà các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân cả nước đã đạt được trong triển khai cuộc vận động 6 tháng đầu năm 2010.

Tổng Bí thư đánh giá cuộc vận động tiếp tục được các cấp quan tâm, khẩn trương triển khai theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương với nhiều hình thức, cách thức phong phú đa dạng, sáng tạo, tạo sức lan tỏa, đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, thu hút sự ủng hộ nhiệt tình, rộng rãi của toàn Đảng, các tổ chức đoàn thể, trong hệ thống chính trị và toàn dân.

Kết quả cuộc vận động đã tác động tích cực vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội của đất nước. Tán thành với đánh giá của Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động về những kết quả nổi bật đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2010 và những tồn tại, hạn chế, Tổng Bí thư nhấn mạnh, để cuộc vận động tiếp tục đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, vai trò gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo và đảng viên, ban chỉ đạo các cấp là rất quan trọng.

Về những nhiệm vụ sáu tháng cuối năm, Tổng Bí thư chỉ rõ Ban Chỉ đạo các cấp tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động gắn với tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng; nội dung, kết quả triển khai cuộc vận động phải được đưa vào báo cáo chính trị của đại hội Đảng các cấp.

Phát huy kinh nghiệm triển khai cuộc vận động trong sáu tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo các cấp chỉ đạo gắn chặt nội dung của cuộc vận động với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; đẩy mạnh triển khai cuộc vận động trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài...

Công tác tuyên truyền về các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần được đẩy mạnh, gắn với việc chuẩn bị đại hội thi đua toàn quốc; tăng cường tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, những mặt tích cực trong xã hội, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực...

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh rà soát việc đưa nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình tài liệu giáo dục chính trị, giáo dục quốc dân để tổ chức tập huấn giáo viên, chính thức thực hiện từ đầu năm 2010-2011. Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động tổ chức các đoàn kiểm tra việc triển khai cuộc vận động của các ngành, địa phương vào đầu tháng 10/2010, chú trọng kiểm tra, nội dung, hình thức tiến hành tổng kết 4 năm cuộc vận động ở địa phương, đơn vị ở cơ sở.

Tổng Bí thư giao Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động sớm hướng dẫn tổng kết năm 2010 và 4 năm triển khai cuộc vận động. Việc tổng kết năm 2010 và 4 năm triển khai cuộc vận động được tiến hành từ cơ sở trở lên, bắt đầu từ tháng 10/2010, gắn với việc động viên nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI; cấp tỉnh hoàn thành xong trước này 30/11/2010 để chuẩn bị cho tổng kết toàn quốc vào tháng 12/2010.

Tổng kết cuộc vận động, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần đánh giá đúng kết quả, kinh nghiệm triển khai cuộc vận động, đặc biệt là việc làm theo gương Bác ở địa phương, cơ sở, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân thực sự xuất sắc, tiêu biểu để động viên phong trào. Tán thành chủ trương nên có hình thức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động, Tổng Bí thư giao Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương phối hợp với cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất đưa hình thức khen thưởng tặng Huy hiệu Bác Hồ vào Luật Thi đua khen thưởng.

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động, 6 tháng đầu năm 2010, việc triển khai cuộc vận động được cấp ủy và Ban Chỉ đạo các cấp được quan tâm, thực hiện khẩn trương. Nội dung cuộc vận động đã gắn bó chặt chẽ với công tác xây dựng Đảng. Cuộc vận động tục triển khai sâu rộng, chủ động lồng ghép nội dung cuộc vận động gắn với các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn và tổ chức đại hội đảng ở cơ sở, tạo nên không khí hồ hởi, phấn khởi trong Đảng và trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và đã tạo nên những tác động rất tích cực đến dư luận xã hội…

Tuy nhiên, một số nơi tiến hành còn chậm, việc gắn học tập chủ đề Cuộc vận động năm 2010 với tổ chức đại hội đảng cơ sở, có nơi còn mang tính cơ học, thiếu chặt chẽ. Công tác tuyên truyền về các ngày lễ lớn gắn với tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cuộc vận động chưa thực sự đa dạng, hấp dẫn.

Cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" lần này nhằm đánh giá tình hình triển khai cuộc vận động sáu tháng đầu năm 2010 và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2010; cho ý kiến về công tác khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động.

Theo Đoàn thanh niên