banner-hoi-nghi-truc-tuyen-28-05-20.jpg

03/08/2018

Quy tắc ứng xử

Ngày 10/7/2018, Ban Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ đã tổ chức triển khai Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dận TP Hồ Chí Minh vềQuy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Quy định gồm 5 chương, trong đó Chương II và III quy định cụ thể Chuẩn mực xử sự của công chức trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và Chuẩn mực xử sự của công chức trong các mối quan hệ xã hội, được cụ thể hóa qua thời gian làm việc, trang phục làm việc, ýthức kỷ luật, giao tiếp ứng xử, việc chấp hành các quyết định đối với công chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ, giải quyết các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhânkhi công chức thi hành nhiệm vụ, công vụ. Trong mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng cho người bệnh, Quyết định67/2017/QĐ-UBND nêu trên nhằm đề cao tính văn minh, chuyên nghiệp và về mối quan hệ xã hội của công chức, viên chức, người lao động trong quá trình thực thi nhiệm vụ được phân công, đồng thời là cơ sơ để đánh giá hành vi và ý thức người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trong việc chấp hành các quy định của pháp luật.