trang-trong.jpg

24/06/2020

Thư ngỏ Về việc báo giá phí thẩm định giá giá trị còn lại của thiết bị y tế bán thanh lý năm 2019

Kính gửi: Quý Công ty thẩm định giá thiết bị y tế.

 Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản công tại cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn số 5742/SYT-KHTC ngày 06/9/2018 của Sở y tế Tp.HCM về việc triển khai thực hiện quyết định 27/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

Để thực hiện các thủ tục bán thanh lý tài sản theo quy định, Bệnh viện Từ Dũ đề nghị Quý Công ty có chức năng thẩm định giá thiết bị y tế gửi báo giá phí thẩm định giá giá trị còn lại của thiết bị y tế thanh lý để Bệnh viện làm cơ sở xác định giá khởi điểm bán thanh lý. ( gồm 92 thiết bị )

Bệnh viện sẽ gởi danh mục thiết bị y tế thanh lý cho Công ty có báo giá phí thẩm định giá được chọn.

Thời gian tiếp nhận báo giá phí thẩm định giá: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/06/2020.

Báo giá được gởi đến P.Vật tư - Thiết bị Y tế - Bệnh viện Từ Dũ - 284 Cống Quỳnh - Phường Phạm Ngũ Lảo- Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại:  02854042811          

Trân trọng ./.   

                                                                           P. VẬT TƯ - THIẾT BỊ Y TẾ