trang-trong.jpg

23/06/2020

Thông báo mời thầu

Bệnh viện Từ Dũ thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên bên mời thầu: BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh -  Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại/fax/email: 02854042811 - Fax: 02854042811

Mã số thuế: 0301368580

2. Tên gói thầu: Mua sắm hóa chất năm 2020-2021

-         Giá gói thầu: 922.607.938.505 (Chín trăm hai mươi hai tỷ sáu trăm lẻ bảy triệu chín trăm ba mươi tám ngàn năm trăm lẻ năm đồng)

-         Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm hóa chất năm 2020 - 2021

-         Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

3. Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (không qua mạng)

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 07 giờ 00, ngày 26 tháng 6 năm 2020 đến trước 07 giờ 30, ngày 16  tháng 7 năm 2020 (trong giờ hành chính)

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Tài chính Kế toán - Bệnh viện Từ Dũ: 284 Cống Quỳnh - Quận 1-Thành phố Hồ Chí Minh

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)

* Lưu ý: Bệnh viện Từ Dũ cung cấp phần mềm hỗ trợ làm HSDT gói  thầu này cho công ty mua HSMT. (Công ty cung cấp địa chỉ email hoặc mang theo USB để chép phần mềm)

9. Bảo đảm dự thầu: theo quy định trong Hồ sơ mời thầu.

10. Họp tiền mở thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 7 tháng 7 năm 2020.

11. Thời điểm đóng thầu: 07 giờ 30, ngày 16 tháng 7 năm 2020

12. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 00, ngày 16 tháng 7 năm 2020, tại Bệnh viện Từ Dũ: 284 Cống Quỳnh - Quận 1-Thành phố Hồ Chí Minh

 

Bệnh viện Từ Dũ kính mời đại diện các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu đến tham dự họp tiền mở thầu và dự lễ mở thầu theo thời gian nêu trên.

 

                                                ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP BÊN MỜI THẦU

                                                                                 GIÁM ĐỐC

                                                                                           

                                                                                      (đã ký)

 

                                                                             Lê Quang Thanh