trang-trong.jpg

12/10/2018

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm thuốc sau khi có kết quả đấu thầu năm 2017-2018 (Lần 1) (Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị và thuốc generic)

SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

 

        Số: 3161/QĐ-BVTD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu: Mua sắm thuốc sau khi có kết quả đấu thầu năm 2017-2018 (Lần 1) (Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị và thuốc generic) 

 

 
   

 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH 13 ngày 21/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/TT-BYT ngày 11/05/2016 của Bộ y tế quy định về việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Quyết định số 4583/QĐ-SYT ngày 06/09/2018 của Sở y tế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc sau khi có kết quả đấu thầu năm 2017-2018 của Bệnh viện Từ Dũ;

Căn cứ Quyết định số 3035/QĐ-BVTD ngày 13/12/2017 về việc thành lập các Tổ thực hiện công tác đấu thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế năm 2017-2018 tại Bệnh viện Từ Dũ;

Căn cứ Quyết định số 2609/QĐ-BVTD ngày 10/09/2018 của Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu thầu Mua sắm thuốc sau khi có kết quả đấu thầu năm 2017-2018 (Lần 1) – Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị và thuốc generic bằng hình thức mua sắm trực tiếp;

Căn cứ báo cáo của Tổ thẩm định về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Mua sắm thuốc sau khi có kết quả đấu thầu năm 2017-2018 (Lần 1) – Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị và thuốc generic ngày 11 tháng 10 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.     Chấp thuận phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu thầu Mua sắm thuốc sau khi có kết quả đấu thầu năm 2017-2018 (Lần 1) – Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị và thuốc generic với những nội dung chủ yếu như sau:

-  Tên thuốc, số lượng, đơn giá và công ty cung cấp: danh mục đính kèm.

-  Tổng giá trị hàng hóa mua sắm: 7.139.369.960 đồng. (Bảy tỷ một trăm ba mươi chín triệu ba trăm sáu mươi chín nghìn chín trăm sáu mươi đồng)

- Tổng số nhà thầu: 19 (đính kèm danh mục).

-  Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

-  Thời gian thực hiện hợp đồng: kể từ ngày Hợp đồng mua bán thuốc giữa bệnh viện và nhà thầu có hiệu lực đến ngày hết hiệu lực hợp đồng của gói thầu năm 2017-2018.

-  Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm cả nguồn thu do cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán) và các nguồn thu hợp pháp khác của bệnh viện.

Danh mục thuốc được duyệt sẽ là căn cứ pháp lý để bệnh viện thực hiện việc mua sắm và thanh toán tiền mua thuốc tại Kho bạc nhà nước.

Điều 2.     Khoa Dược, Phòng Tài chính Kế toán có trách nhiệm tổ chức thương thảo, ký kết hợp đồng và thực hiện việc mua sắm, thanh toán theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 3.     Các ông (bà) Trưởng khoa Dược, trưởng phòng Tài chính kế toán và các khoa phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

 

Nơi nhận:                                                                                        GIÁM ĐỐC 

- Như Điều 3;

- BHXH(5);

- Lưu: VT, KD.

Files đính kèm