trang-trong.jpg

20/05/2019

Thông báo mời thầu

Mời nhà thầu tham dự đấu thầu rộng rãi

Gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị năm 2019.

         

-               Bên mời thầu: Bệnh viện Từ Dũ

-               Gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị năm 2019

-  Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm cả nguồn thu do cơ quan BHXH thanh toán) và các nguồn thu hợp pháp khác.

-         Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

-    Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT): từ 08 giờ, ngày 28 tháng 5 năm 2019 đến trước 08 giờ, ngày 18 tháng 6 năm 2019 (trong giờ hành chính).

-         Địa điểm phát hành HSMT: Bệnh viện Từ Dũ, Khoa Dược

            Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Điện thoại: (028) 54042839 hoặc (028) 54042841        Fax: 08-54042839

-         Giá bán 01 bộ HSMT: 1.500.000 VNĐ (Một triệu năm trăm nghìn đồng)

-         Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Bệnh viện Từ Dũ, Khoa Dược

            284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

-    Họp tiền mở thầu: 09 giờ, ngày 05 tháng 6 năm 2019, tại bệnh viện
Từ Dũ, Hội trường giao ban, khu D, Tầng trệt.

-         Thời điểm đóng thầu: 08 giờ, ngày 18 tháng 6 năm 2019

-    Bảo đảm dự thầu: Bằng tiền Việt Nam đồng dưới hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành với giá trị bảo đảm dự thầu: 1% giá gói thầu phụ thuộc số lượng và loại thuốc mà nhà thầu dự thầu (xem phụ lục 1 đính kèm HSMT).

-   Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30, ngày 18 tháng 6 năm 2019, tại bệnh viện
Từ Dũ, Hội trường giao ban, khu D, Tầng trệt. Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Bệnh viện Từ Dũ kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện đến tham gia đấu thầu gói thầu trên và các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu đến tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Nơi nhận:                                                                                              GIÁM ĐỐC

- Các nhà thầu;

- Lưu: VT, KD.