banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

16/05/2022

Kế hoạch chương trình bình ổn các mặt hàng dược phẩm thiết yếu

Căn cứ Công văn số 2554/SYT- NVD ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022-2023; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19.

Bệnh viện Từ Dũ xây dựng Kế hoạch triển khai và thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu năm 2022 – 2023; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid – 19, cụ thể như sau:

  1. I.    NỘI DUNG

-       Phổ biến, tuyên truyền cho toàn thể nhân viên bệnh viện về nội dung Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 - 2023; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19.

-       Xây dựng Danh mục thuốc bình ổn tại Nhà thuốc Bệnh viện dựa trên nhu cầu điều trị của Bệnh viện và Bảng giá chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 - 2023 (Danh mục đính kèm).

-       Chỉ đạo các bác sĩ điều trị tăng cường việc kê đơn hợp lý các thuốc sản xuất trong nước, đặc biệt thuốc có trong danh mục thuốc bình ổn để người bệnh có thể hưởng lợi từ việc sử dụng thuốc bình ổn.

-       Hướng dẫn, giúp đỡ, đôn đốc, kiểm tra, giám sát nhà thuốc bệnh viện thực hiện đúng và đầy đủ các qui định của Chương trình bình ổn thuốc, đảm bảo cung ứng đủ thuốc bình ổn tại nhà thuốc bệnh viện để phục vụ người dân tham gia khám chữa bệnh tại Bệnh viện.

-       Thực hiện các biện pháp tuyên truyền đến người bệnh về Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu tại bệnh viện Từ Dũ.

  1. II.     TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  2. 1.     Phòng Kế hoạch Tổng hợp

-   Phổ biến nội dung Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 - 2023; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19.

          - Nhắc nhở, giám sát các bác sĩ điều trị tăng cường việc kê đơn hợp lý các thuốc sản xuất trong nước, đặc biệt các thuốc có trong Danh mục thuốc bình ổn.

         - Kiểm tra, giám sát nhà thuốc bệnh viện thực hiện đúng và đầy đủ các qui định của Chương trình bình ổn thuốc.

2. Khoa Dược

-  Tham mưu cho Hội đồng thuốc và điều trị,  Giám đốc Bệnh viện trong việc lựa chọn và xây dựng danh mục thuốc bình ổn tại Nhà thuốc Bệnh viện, dựa trên nguyên tắc phù hợp với nhu cầu điều trị tại Bệnh viện và Nghị định 155/2018/NĐ-CP, đồng thời giá bán lẻ phải thấp hơn giá bán lẻ của các biệt dược chứa cùng hoạt chất hiện có tại nhà thuốc bệnh viện.

-  Phổ biến Danh mục thuốc bình ổn tại Nhà thuốc Bệnh viện đến khối phòng khám và các khoa lâm sàng bằng cách: gửi danh mục thuốc này đến tất cả các khoa phòng; cung cấp thông tin có liên quan đến thuốc thông qua các buổi bình đơn thuốc hoặc tổng kết hoạt động dược lâm sàng tại các khoa phòng.

-  Thực hiện đúng và đầy đủ các qui định của Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu tại Nhà thuốc Bệnh viện: Treo băng rôn, bảng giá; bố trí nơi để thuốc bình ổn riêng biệt trong khu vực kê đơn, thuốc không kê đơn; mua thuốc bình ổn, giới thiệu thuốc bình ổn cho bệnh nhân, bán không cao hơn giá quy định,...

-  Đảm bảo cung ứng đủ thuốc bình ổn tại Nhà thuốc Bệnh viện để phục vụ người dân tham gia khám, chữa bệnh tại Bệnh viện.

-  Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu của Bệnh viện về Phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế vào ngày 15 hàng tháng theo đường công văn và địa chỉ email ttnthuy.syt@tphcm.gov.vn, tvmuoi.syt@tphcm.gov.vn để Sở Y tế tổng hợp và báo cáo với UBND thành phố.

3. Phòng Công tác xã hội

Đăng tải Kế hoạch triển khai và thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu tại bệnh viện Từ Dũ, Danh mục thuốc bình ổn tại Nhà thuốc Bệnh viện, chạy banner về Chương trình bình ổn trên website và fanpage của bệnh viện.

4. Phòng Hành chính quản trị

    Hỗ trợ khoa Dược treo băng rôn “Điểm bán thuốc bình ổn” tại 3 nhà thuốc bệnh viện.

 

5. Khối phòng khám và các khoa lâm sàng

-  Lãnh đạo các khoa thuộc khối phòng khám và các khoa lâm sàng phổ biến cho bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh về Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu tại bệnh viện Từ Dũ, Danh mục thuốc bình ổn tại nhà thuốc bệnh viện; giám sát chặt chẽ việc tăng cường kê đơn hợp lý các thuốc sản xuất trong nước, đặc biệt các thuốc có trong danh mục thuốc bình ổn.

-  Các bác sĩ có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Kế hoạch, tăng cường việc kê đơn hợp lý các thuốc sản xuất trong nước, đặc biệt các thuốc có trong danh mục thuốc bình ổn.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN: Từ 16/5/2022 đến 15/5/2023

         Các khoa phòng có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này./.