banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

18/10/2023

Bệnh viện Từ Dũ và Sở Y tế TP. HCM ban hành chương trình và tài liệu đào tạo liên tục cập nhật của Bệnh viện Từ Dũ

ThS. YTCC. Nguyễn Lê Ngọc Vân

P. Chỉ đạo tuyến

Căn cứ hướng dẫn 6221/HD-SYT ngày 07/9/2015 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc “Hướng dẫn một số điểm về thời gian, hình thức, điều kiện xác nhận đã tham gia đào tạo liên tục”;

Căn cứ Quyết định số 492/QĐ-BYT ký ngày 17/2/2012 của Bộ Y tế về việc cấp mã chứng nhận đào tạo liên tục cho các đơn vị tham gia đào tạo cán bộ y tế;

Căn cứ Thông báo số 2651/TB-SYT ngày 22/5/2019 của Sở Y tế về việc công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ;

Căn cứ Thông tư số 26/2020/TT-BYT ngày 28/12/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế.

Phòng Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Từ Dũ phối hợp với phụ trách chuyên môn các khoá học, giảng viên các lớp, cập nhật chương trình và tài liệu đào tạo cho nhiều khóa học khác nhau. Sau khi thông qua hội đồng thẩm định của bệnh viện, Chương trình, tài liệu đào tạo được chỉnh sửa và được Bệnh viện Từ Dũ, Sở Y tế phê duyệt, ban hành.

STT

Tên chương trình và tài liệu ĐTLT

Số Quyết định kí ban hành

Thời gian

Đơn vị ban hành

1.       

Siêu âm sản phụ khoa cơ bản

1608/QĐ-SYT

Ngày 27/3/2020

720 tiết

Sở Y tế TP. HCM

2.       

Kiểm soát nhiễm khuẩn cho đối tượng NVYT trong cơ sở KBCB có giường bệnh nội trú

1609/QĐ-SYT

Ngày 27/3/2020

40 tiết

Sở Y tế TP. HCM

3.       

Kiểm soát nhiễm khuẩn cho đối tượng NVYT trong cơ sở KBCB không có giường bệnh nội trú

1610/QĐ-SYT

Ngày 27/3/2020

40 tiết

Sở Y tế TP. HCM

4.       

Lọc rửa tinh trùng để bơm tinh trùng vào buồng tử cung

 

7356/QĐ-SYT

Ngày 4/4/2023

184 tiết

Sở Y tế TP. HCM

5.       

Bơm tinh trùng vào buồng tử cung

7358/QĐ-SYT

Ngày 4/4/2023

198 tiết

Sở Y tế TP. HCM

6.       

Thực hành lâm sàng hỗ trợ sinh sản

7359/QĐ-SYT

Ngày 4/4/2023

640 tiết

Sở Y tế TP. HCM

7.       

Phẫu thuật nội soi phụ khoa cơ bản

856/QĐ-BVTD

ngày 17/4/2023

480 tiết

Bệnh viện Từ Dũ

8.       

Phẫu thuật nội soi cắt tử cung

857/QĐ-BVTD

ngày 17/4/2023

480 tiết

Bệnh viện Từ Dũ

9.       

Chẩn đoán và điều trị bệnh lý sàn chậu nữ

858/QĐ-BVTD

ngày 17/4/2023

320 tiết

Bệnh viện Từ Dũ

 

Hội đồng SYT TP. HCM  thẩm định chương trình và tài liệu Siêu âm sản phụ khoa cơ bản

 

 

Đoàn Bệnh viện Từ Dũ tham gia buổi thẩm định chương trình và tài liệu Hỗ trợ sinh sản

Quyết định Số 1608/QĐ-SYT của Giám đốc Sở Y tế TP. HCM kí ngày 27/3/2020 về việc ban hành chương trình và tài liệu đào tạo liên tục “Siêu âm sản phụ khoa cơ bản” do Bệnh viện Từ Dũ biên soạn, thời gian 720 tiết gồm 128 tiết lý thuyết và 592 tiết thực hành (đính kèm).

Quyết định Số 1609/QĐ-SYT của Giám đốc Sở Y tế TP. HCM kí ngày 27/3/2020 về việc ban hành chương trình và tài liệu đào tạo liên tục “Kiểm soát nhiễm khuẩn cho đối tượng NVYT trong cơ sở KBCB có giường bệnh nội trú” do Bệnh viện Từ Dũ biên soạn, thời gian 40 tiết gồm 12 tiết lý thuyết và 28 tiết thực hành (đính kèm).

Quyết định Số 1610/QĐ-SYT của Giám đốc Sở Y tế TP. HCM kí ngày 27/3/2020 về việc ban hành chương trình và tài liệu đào tạo liên tục “Kiểm soát nhiễm khuẩn cho đối tượng NVYT trong cơ sở KBCB không có giường bệnh nội trú” do Bệnh viện Từ Dũ biên soạn, thời gian 40 tiết gồm 12 tiết lý thuyết và 28 tiết thực hành (đính kèm).

Quyết định Số 7356/QĐ-SYT của Giám đốc Sở Y tế TP. HCM kí ngày 4/4/2023 về việc ban hành chương trình và tài liệu đào tạo liên tục “Lọc rửa tinh trùng để bơm tinh trùng vào buồng tử cung” do Bệnh viện Từ Dũ biên soạn, thời gian 184 tiết gồm 24 tiết lý thuyết và 160 tiết thực hành (đính kèm).

Quyết định Số 7358/QĐ-SYT của Giám đốc Sở Y tế TP. HCM kí ngày 4/4/2023 về việc ban hành chương trình và tài liệu đào tạo liên tục “Bơm tinh trùng vào buồng tử cung” do Bệnh viện Từ Dũ biên soạn, thời gian 198 tiết gồm 38 tiết lý thuyết và 160 tiết thực hành (đính kèm).

Quyết định Số 7359/QĐ-SYT của Giám đốc Sở Y tế TP. HCM kí ngày 4/4/2023 về việc ban hành chương trình và tài liệu đào tạo liên tục “Thực hành lâm sàng hỗ trợ sinh sản” do Bệnh viện Từ Dũ biên soạn, thời gian 640 tiết gồm 78 tiết lý thuyết và 560 tiết thực hành (đính kèm).

Quyết định Số 856/QĐ-BVTD của Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ kí ngày 17/4/2023 về việc ban hành chương trình và tài liệu đào tạo liên tục “Phẫu thuật nội soi phụ khoa cơ bản” do Bệnh viện Từ Dũ biên soạn, thời gian 480 tiết gồm 60 tiết lý thuyết và 420 tiết thực hành (đính kèm).

Quyết định Số 857/QĐ-BVTD của Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ kí ngày 17/4/2023 về việc ban hành chương trình và tài liệu đào tạo liên tục “Phẫu thuật nội soi cắt tử cung,” do Bệnh viện Từ Dũ biên soạn, thời gian 480 tiết gồm 48 tiết lý thuyết và 432 tiết thực hành (đính kèm).

Quyết định Số 858/QĐ-BVTD của Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ kí ngày 17/4/2023 về việc ban hành chương trình và tài liệu đào tạo liên tục “Chẩn đoán và điều trị bệnh lý sàn chậu nữ” do Bệnh viện Từ Dũ biên soạn, thời gian 320 tiết gồm 90 tiết lý thuyết và 230 tiết thực hành (đính kèm).