banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

20/05/2011

Đoàn hệ nang noãn nào có khả năng tiên lượng tốt nhất cho kết quả điều trị thụ tinh ống nghiệm (TTON)?

ThS. BS Lê Thị Minh Châu
Bệnh viện Từ Dũ 

Mở đầu

Đếm số nang noãn thứ cấp (AFC) là một trong các xét nghiệm tốt nhất để khảo sát dự trữ buồng trứng (DTBT) hiện nay; tuy nhiên vẫn chưa có sự thống nhất về đoàn hệ nang noãn nào sẽ có giá trị nhất trong tiên lượng DTBT. Phần mềm sonoAVC tích hợp trong siêu âm 3 chiều có thể đo nang noãn ở trạng thái tĩnh một cách tự động và chính xác mở ra triển vọng mới trong nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu

Xác định đoàn hệ nang noãn nào là có khả năng tiên lượng DTBT tốt nhất

Thiết kế nghiên cứu

Cohort hồi cứu, dữ liệu thu thập tiền cứu
 
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

Tất cả các bệnh nhân đến điều trị TTON tại trung tâm TTON Nurture Nottingham Anh quốc năm 2007 với một chu kỳ cho mỗi bệnh nhân được khảo sát AFC bằng siêu âm 3 chiều. Dữ liệu được lưu lại và được thu thập sau khi đo đạc bằng phần mềm sonoAVC.

Kết quả nghiên cứu

Nang noãn có kích thước <2mm, 2-3mm, 3-4mm, 4-5mm và 5-6mm có mức tương quan nhiều nhất với số trứng trưởng thành chọc hút được, là yếu tố tiên lượng có ý  nghĩa về mặt thống kê với số trứng trưởng thành chọc hút được (p<0.001) và có khả năng tiên lượng tốt nhất cho đáp ứng kém hay quá kích buồng trứng. Tuy  nhiên, chỉ những nang từ 2-3mm và 4-5mm có khả năng tiên lượng cho thai lâm sàng.

Kết luận

Trong các đoàn hệ nang noãn, đoàn hệ nang noãn < 6mm là yếu tố tiên lượng tốt nhất cho kết quả TTON.

Trích Tài liệu HN Việt - Pháp lần 11, năm 2011