banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg
Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 05/01/2012

Thời gian : 14g00 ngày 05 tháng 01 năm 2012 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 22/12/2011

Thời gian : 14g00 ngày 22 tháng 12 năm 2011 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 15/12/2011

Thời gian : 14g00 ngày 15 tháng 12 năm 2011 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 17/11/2011

Thời gian : 14g00 ngày 17 tháng 11 năm 2011 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 01/12/2011

Thời gian : 14g00 ngày 01 tháng 12 năm 2011 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 17/11/2011

Thời gian : 14g00 ngày 17 tháng 11 năm 2011 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 10/11/2011

Thời gian : 14g00 ngày 10 tháng 11 năm 2011 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 20/10/2011

Thời gian : 14g00 ngày 20 tháng 10 năm 2011 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 27/10/2011

Thời gian : 14g00 ngày 27 tháng 10 năm 2011 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 22/09/2011

Thời gian : 14g00 ngày 22 tháng 09 năm 2011 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ