banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg
Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 12/7/2012

Thời gian : 14g00 ngày 12 tháng 7 năm 2012 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 05/7/2012

Thời gian : 14g00 ngày 05 tháng 7 năm 2012 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 28/06/2012

Thời gian : 14g00 ngày 28 tháng 06 năm 2012 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 14/06/2012

Thời gian : 14g00 ngày 14 tháng 06 năm 2012 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 26/04/2012

Thời gian : 14g00 ngày 26 tháng 04 năm 2012 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 05/04/2012

Thời gian : 14g00 ngày 05 tháng 04 năm 2012 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 08/03/2012

Thời gian : 14g00 ngày 08 tháng 03 năm 2012 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 01/03/2012

Thời gian : 14g00 ngày 01 tháng 03 năm 2012 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt khoa học công nghệ bệnh viện - Thứ năm, 16/02/2012

Thời gian:13h00, ngày 16 tháng 02 năm 2012 Địa điểm: Hội trường Giao ban bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 09/02/2012

Thời gian : 14g00 ngày 09 tháng 02 năm 2012 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ