banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Tóm tắt hồ sơ bệnh án

Hỏi - 05/01/2023

Dear Bệnh Viện Từ Dũ, Vợ tôi sinh ở bệnh viện, hiện tại tôi cần hồ sơ tóm tắt bệnh án của vợ tôi để hoàn tất thủ tục bảo hiểm bảo việt. Tôi đã cố gắng liên hệ qua số điện thoại của bệnh viện và chưa được, và làm theo hướng dẫn website trên hướng dẫn submit 2 lần nhưng chưa được phản hồi. Nên nhờ bệnh viện hướng dẫn cách để tóm tắt hồ sơ bệnh án . Thanks!

Trả lời

Chào bạn

Bạn có thể làm theo hướng dẫn của link sau 

https://tudu.com.vn/vn/huong-dan-dich-vu/thu-tuc-hanh-chinh/thong-bao-trien-khai-tiep-nhan-va-giai-quyet-cac-thu-tuc-hanh-chinh-truc-tuyen/

1/ Cần có thông tin của người bệnh để xem tình trạng hồ sơ như thế nào
2/ Nguyên tắc chung là 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thì sẽ có kết quả và bệnh viện sẽ liên hệ qua số điện thoại mà người bệnh cung cấp
Thân mến