banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Tóm tát bệnh án

Hỏi - 05/06/2024

Mình có nhập viện Từ Dữ ngày 11/05/2024 để sanh mổ. Nay mình muốn lấy bản tóm tắt bệnh án thì làm thế nào. Vì mình đã gửi form như bệnh viện yêu cầu nhưng không được phản hồi từ bệnh viện.

Trả lời

Chào bạn

Bạn vui lòng tham khảo thông tin theo linh sau để biết thông tin chi tiết

https://tudu.com.vn/vn/huong-dan-dich-vu/thu-tuc-hanh-chinh/thong-bao-trien-khai-tiep-nhan-va-giai-quyet-cac-thu-tuc-hanh-chinh-truc-tuyen/

Thân mến