banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

09/10/2023

Thông báo Mời nhà thầu tham dự đấu thầu rộng rãi

Gói thầu: Gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2022-2023 (lần 2)

 

- Bên mời thầu: Bệnh viện Từ Dũ

- Gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm thuốc bổ sung năm 2022 – 2023 (lần 2)

- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước, nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

- Thời gian phát hành E-hồ sơ mời thầu (E-HSMT): ngày 09 tháng 10 năm 2023 đến trước 08 giờ 30 phút ngày 30 tháng 10 năm 2023.

- Địa điểm phát hành E-HSMT: https://muasamcong.mpi.gov.vn

- Địa điểm nhận E-HSDT: https://muasamcong.mpi.gov.vn

- Họp tiền mở thầu: 14 giờ, ngày 17 tháng 10 năm 2023, tại Bệnh viện Từ Dũ, hội trường Giao ban bệnh viện, Khu D.

- Thời điểm đóng/mở thầu: 08 giờ 30 phút ngày 30 tháng 10 năm 2023.

- Địa điểm mở thầu: https://muasamcong.mpi.gov.vn

- Bảo đảm dự thầu: theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành, với giá trị bảo đảm dự thầu là 1,5% giá gói thầu phụ thuộc số lượng và loại thuốc mà nhà thầu dự thầu (Xem Mẫu A – Chương III đính kèm HSMT). Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu dưới 10 triệu đồng thì thực hiện theo quy định tại Mục 18.8 CDNT trong HSMT.

Bệnh viện Từ Dũ kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện đến tham gia đấu thầu gói thầu trên, đến tham dự tiền mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Files đính kèm