trang-trong.jpg

05/03/2014

Nhiệm vụ các thành viên trong Hội đồng QLCL

  • Phát hiện các vấn đề chất lượng, các nguy cơ tiềm ẩn đối với an toàn người bệnh, xác định các hoạt động ưu tiên và đề xuất các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng và an toàn người bệnh với Giám đốc Bệnh viện.
  • Giúp cho Giám đốc triển khai bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận, phù hợp với điều kiện của Bệnh viện.
  • Tham gia tổ chức thực hiện việc áp dụng bộ tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, đánh giá nội bộ chất lượng Bệnh viện và thông qua báo cáo chất lượng Bệnh viện.
  • Hỗ trợ kỹ thuật cho các khoa, phòng để triển khai các hoạt động của các đề án , bảo đảm cải tiến chất lượng cho Giám đốc phê duyệt.

 

 I. Hoạt động của Hội đồng Quản lý chất lượng Bệnh viện:

-  Hội đồng họp định kỳ mỗi quý 01 lần hoặc đột xuất do chủ tịch Hội đồng triệu tập. Hội đồng có thể họp đột xuất để giải quyết các vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp định kỳ của Hội đồng.

-  Hội đồng thảo luận, phân tích và đề xuất ý kiến, ghi biên bản trình giám đốc Bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

 

   II. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên:

 

STT

              Họ và tên

                       Nhiệm vụ

1

Ths.Bs.  Lê Quang Thanh

Giúp cho Giám đốc triển khai hoạt động cải tiến chất lượng đạt được mục tiêu chất lượng Bệnh viện.

2

Ds.CKI. Huỳnh Thị Thanh Thủy

Giúp cho Giám đốc đảm bảo chất lượng các lĩnh vực: VNTT, CSVC,TCCB.

3

Ts.Bs. Hoàng Thị Diễm Tuyết

Giúp giám đốc đảm bảo chất lượng các lĩnh vực: NCKH. CĐT, KSNK, TTB-YT.

4

Bs.CKII. Nguyễn Bá Mỹ Nhi

Giúp giám đốc đảm bảo chất lượng tronh hoạt động chuyên môn Bệnh viện

5

Bs.CKII. Trần Ngọc Hải

Đảm bảo chất lượng Bệnh viện trong lĩnh vực: Quản lý HSBA(C2), thực hiện kỹ thuật (C5).

6

BS.CKII. Huỳnh Thanh Hương

Đảm bảo chất lượng Bệnh viện trong lĩnh vực: Phát triển nguồn nhân lực BV(B,E1,E2) thăm dò ý kiến NB(A4.6)                  

7

HS. Thái Thị lệ Thu

Đảm bảo chất lượng Bệnh viện trong lĩnh vực: Hướng đến người  bệnh (A), ĐD và CS người bệnh (C6, E1.4)

8

Ds.CKI. Nguyễn Thị Lầu

Đảm bảo chất lượng Bệnh viện trong lĩnh vực: Quản lý sử dụng cung ứng thuốc (C9)

9

Bs. CKII. Vũ Duy Minh

Đảm bảo chất lượng Bệnh viện trong lĩnh vực: KSNK (C4)

10

Ths.Bs. Lê Minh Hoài An

Đảm bảo chất lượng Bệnh viện trong lĩnh vực: Xét nghiệm tại Bệnh viện (C8)

11

CN. Nguyễn Thị Sáu

Đảm bảo chất lượng Bệnh viện trong lĩnh vực: Hướng đến người bệnh (A1, A2, A3) an toàn, an ninh trong BV

12

KS. Hoàng Thị Thu Hà

Đảm bảo chất lượng Bệnh viện trong lĩnh vực: Hướng đến NB và chế độ tiền lương (A4.3, A4.4, B3)

13

Th.Ds. Nguyễn Thị Minh Ngọc

Đảm bảo chất lượng Bệnh viện trong lĩnh vực: Hướng đến NB(A4.4)

14

BS.CKII.Bùi Thanh Vân

Đảm bảo chất lượng Bệnh viện trong lĩnh vực: Chỉ dẫn đón tiếp, hướng dẫn và cấp cứu người bệnh (A1)

15

Bs. Trần Thị Như Anh

Đảm bảo chất lượng Bệnh viện trong lĩnh vực: Hoạt động phòng ngửa sai sót, tổ chức đào tạo về QLCL

16

Bs.CKI. Phạm Thanh Hải

Đảm bảo chất lượng Bệnh viện trong lĩnh vực: Hoạt động cải tiến CL (D), truyền thông (E 1.3) và NCKH tại bệnh viện (C10)

17

Bs.CKI. Nguyễn Hoàng Tuấn

-         Hỗ trợ HĐ góp ý, phê duyệt các quy trình.

-         Tham gia phân tích và giải quyết các sự cố.

-         Hỗ trợ cho các thành viên trong hội đồng phát hiện và giải quyết các vấn đề chất lượng Bệnh viện

18

Hs. Nguyễn Thị Tuyết Hằng

19

Bs.CKII. Đỗ Thị Lệ Chi

20

Bs. Trần Nguyễn Như Anh

21

Bs.CKII. Hồng Công Danh

22

HS. Phan Thị Phương Trinh

 

CHỦ TỊCH
(Đã ký)

ThS. BS. LÊ QUANG THANH