banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
Logotudu.jpg
Chức năng, nhiệm vụ Hội đồng QLCL

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Logotudu.jpg
Nhiệm vụ các thành viên trong Hội đồng QLCL

  • Phát hiện các vấn đề chất lượng, các nguy cơ tiềm ẩn đối với an toàn người bệnh, xác định các hoạt động ưu tiên và đề xuất các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng và an toàn người bệnh với Giám đốc Bệnh viện.
  • Giúp cho Giám đốc triển khai bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận, phù hợp với điều kiện của Bệnh viện.
  • Tham gia tổ chức thực hiện việc áp dụng bộ tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, đánh giá nội bộ chất lượng Bệnh viện và thông qua báo cáo chất lượng Bệnh viện.
  • Hỗ trợ kỹ thuật cho các khoa, phòng để triển khai các hoạt động của các đề án , bảo đảm cải tiến chất lượng cho Giám đốc phê duyệt.