banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

10/08/2011

Thông tư 09/2008/TT-BYT Hướng dẫn điều kiện xác định người phơi nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

THÔNG TƯ
  Hướng dẫn điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV hoặc
  bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

 

- Căn cứ Điều 21 của Pháp lệnh về phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 31/05/1995;

- Căn cứ Điều 10 của Nghị định số 34/CP ngày 01/06/1996 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

- Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ - CP  ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

- Căn cứ Quyết định số 265/2003/QĐ - TTg ngày16/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp,

Bộ Y tế hướng dẫn điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp như sau:

I. QUY ĐỊNH  CHUNG.

1. Đối tượng áp dụng:
  a) Cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ sở y tế dân y và lực lượng vũ trang, cơ sở chữa bệnh được thành lập theo quy định tại Điều 26 của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002, cơ sở cai nghiện ma túy;
  b) Cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng vũ trang nhân dân làm việc tại trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng hoặc trong khi thi hành công vụ theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị;
  c) Cán  bộ, công chức là thành viên tổ công tác cai nghiện quy định tại Điều 13 của Nghị định số 56/2002/NĐ - CP ngày 15/5/2002 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng;
  d) Cán bộ, công chức chuyên trách phòng chống tệ nạn xã hội;
  đ) Học sinh thực tập tại các cơ sở y tế do Nhà nước quản lý và người có hợp đồng lao động  theo qui định của pháp luật về lao động được quy định tại khoản 1 và khoản 2  của Điều này.

2. Việc xét nghiệm khẳng định HIV dương tính (+) phải được thực hiện tại các phòng xét nghiệm đủ điều kiện khẳng định các trường hợp HIV dương tính đã được Bộ Y tế công nhận (sau đây gọi tắt là Phòng xét nghiệm HIV)

3. Người nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp là người được xét nghiệm và khẳng định bị nhiễm HIV theo đúng quy định về chuyên môn kỹ thuật do Bộ Y tế ban hành và đáp ứng các điều kiện theo quy định của Thông tư này.

* Nội dung chi tiết vui lòng bạn tải file .pdf.

Files đính kèm