banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

25/10/2011

Biểu mẫu báo cáo xét nghiệm HIV

QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC BAN HÀNH 07 BIỂU MẪU DÀNH CHO PHÒNG XÉT NGHIỆM HIV
 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế,
Theo đề nghị của ông Cục trư­ởng Cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 07 biểu mẫu dành cho phòng xét nghiệm  HIV.

Điều 2. Các mẫu ban hành kèm theo Quyết định này đ­ược áp dụng đối với các phòng xét nghiệm HIV trong các cơ sở y tế của Nhà n­ước, tư­ nhân và bán công.

Điều 3. Các biểu mẫu phải đ­ược sử dụng đúng mục đích. Các cột trong biểu mẫu phải đ­ược ghi đầy đủ, phần kết luận phải ghi rõ bằng chữ (âm tính hoặc d­ương  tính hoặc nghi ngờ), không được tẩy xoá, sửa chữa. Nếu viết sai thì gạch ngang  dòng đó và viết lại xuống dòng d­ưới.

Điều 4. Giao Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ư­ơng và các Viện khu vực chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện các quy định của Quyết định này đối với các phòng  xét nghiệm HIV trong khu vực của mình theo định kỳ 01 năm.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, ban hành.

Điều 6. Các ông (bà): Chánh Văn phòng, Cục trư­ởng Cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS, Vụ trư­ởng các Vụ: Điều trị, Pháp chế – Bộ Y tế, Thủ tr­ưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ư­ơng, Thủ tr­ưởng Y tế các ngành và Thủ trư­ởng các cơ sở y tế của Nhà n­ước, tư­ nhân và bán công chịu trách nhiệm thi  hành Quyết định này.

           

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
     
THỨ TRƯỞNG
       
       
       
 
         

         
Trần Chí Liêm

Files đính kèm