banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg
trong-2.jpg

15/03/2011

Hướng dẫn việc chuyển đổi giữa các văn bằng và trình độ đào tạo sau đại học trong lĩnh vực y tế (30/2003/TTLT-BGDĐT-BYT)

THÔNG TƯ LIÊN  TỊCH


CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ SỐ 30/2003/TTLT-BGDĐT-BYT  NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN VIỆC CHUYỂN ĐỔI GIỮA CÁC VĂN BẰNG VÀ TRÌNH  ĐỘ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

Theo quy định của Điều 11 Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi  hành một số điều của Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế hướng dẫn việc chuyển đổi các văn bằng và trình độ đào tạo sau đại học trong lĩnh vực y tế như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Người có danh hiệu hoặc bằng bác sĩ nội trú bệnh viện, giấy chứng nhận hoặc bằng bác sĩ chuyên khoa cấp I, bằng dược sĩ chuyên khoa cấp I, bằng bác sĩ chuyên khoa cấp II, bằng dược sĩ chuyên khoa cấp II sau đại học của ngành y tế (sau đây gọi là bác sĩ nội trú bệnh viện, bằng chuyên khoa  cấp I, bằng chuyên khoa cấp II).

2. Người có bằng thạc sĩ y học hoặc tiến sĩ y học, bằng thạc sĩ dược học hoặc tiến sĩ dược học.

II. NGUYÊN TẮC CHUYỂN ĐỔI

1. Đối tượng quy định tại Mục I có nhu cầu học chuyển đổi  tự định hướng và lựa chọn chương trình học tập thích hợp để phát triển năng lực phù hợp với lĩnh vực công tác.

2. Khuyến khích học tập để có nhiều văn bằng nhưng người học phải qua các khóa đào tạo.

3. Người học chuyển đổi phải chấp hành các quy định về thi tuyển và hoàn thành chương trình đào tạo chuyển đổi quy định tại Mục III Thông tư liên tịch này.

III. QUY ĐỊNH CHUYỂN ĐỔI
1. Chuyển đổi từ bằng chuyên khoa cấp I sang bằng thạc sĩ y học, thạc sĩ dược học.
Người có bằng chuyên khoa cấp I muốn học chuyển đổi lấy bằng thạc sĩ y học, thạc sĩ dược học, phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Chuyên ngành của bằng chuyên khoa cấp I phù hợp với chuyên ngành của bằng thạc sĩ y học, thạc sĩ dược học muốn chuyển đổi.

- Có công văn cử đi học chuyển đổi của cơ quan quản lý nhân lực.

- Dự thi đạt yêu cầu môn cơ bản, ngoại ngữ trongkỳ thi tuyển  sinh thạc sĩ hàng năm của cơ sở đào tạo sau đại học có chuyên ngành đào tạo  thạc sĩ tương ứng và được cơ sở đào tạo ra quyết định công nhận là học viên cao học.

- Hoàn thành các môn học còn thiếu thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ và bảo vệ thành công luận văn theo Quy chế đào tạo sau đại học hiện hành. Chương trình các môn học bổ sung cho từng chuyên ngành đào tạo do cơ sở  đào tạo xây dựng được Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn y.

2. Chuyển đổi từ bằng thạc sĩ y học, thạc sĩ dược học sang  bằng chuyên khoa cấp I:

Người có bằng thạc sĩ y học, thạc sĩ dược học muốn học chuyển đổi lấy bằng chuyên khoa cấp I phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Chuyên ngành của bằng thạc sĩ y học, thạc sĩ dược học phù hợp với chuyên ngành của bằng chuyên khoa cấp I muốn chuyển đổi.

- Có công văn cử đi học chuyển đổi của cơ quan quản lý nhân lực.

- Dự thi đạt yêu cầu môn chuyên ngành còn thiếu trong kỳ thi tuyển sinh chuyên khoa cấp I hàng năm của cơ sở đào tạo sau đại học tổ chức và được Bộ Y tế công nhận trúng tuyển.

- Hoàn thành các môn học còn thiếu thuộc chương trình đào tạo chuyên khoa cấp I và thi tốt nghiệp thực hành theo Quy chế đào tạo chuyên  khoa cấp I hiện hành của Bộ Y tế. Chương trình các môn học bổ sung và thực hành cho từng chuyên ngành đào tạo do cơ sở đào tạo xây dựng được Bộ Y tế chuẩn y.

3. Chuyển đổi từ bằng bác sĩ nội trú bệnh viện sang thạc sĩ y học.

- Người trúng tuyển hệ đào tạo bác sĩ nội trú bệnh viện sẽ được công nhận là học viên cao học.

- Bác sĩ được đào tạo theo chương trình nội trú bệnh viện sẽ học bổ sung các môn còn thiếu trong chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên  ngành tương ứng theo Quy chế đào tạo sau đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khi tốt nghiệp bác sĩ nội trú bệnh viện, học viên sẽ được cấp bằng  thạc sĩ y học.

4. Chuyển đổi bằng chuyên khoa cấp II sang bằng tiến sĩ y học, tiến sĩ dược học:

Người có bằng chuyên khoa cấp II muốn chuyển đổi để lấy bằng tiến sĩ y học, tiến sĩ dược học phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Chuyên ngành của bằng chuyên khoa cấp II phù hợp với chuyên ngành bằng tiến sĩ y học, tiến sĩ dược học muốn chuyển đổi.

- Có công văn cử đi học chuyển đổi của cơ quan quản lý nhân lực.

- Dự thi đạt yêu cầu môn cơ bản, cơ sở và bảo vệ đề cương trong kỳ thi tuyển nghiên cứu sinh hàng năm do các cơ sở đào tạo sau đại học có chuyên ngành đào tạo tiến sĩ tương ứng và được Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định công nhận nghiên cứu sinh.

- Hoàn thành các môn học còn thiếu trong chương trình đào tạo tiến sĩ và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ y học, dược học theo Quy chế đào tạo sau đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình các môn học bổ sung cho từng chuyên ngành đào tạo do cơ sở đào tạo xây dựng được Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn y.

5. Chuyển đổi từ bằng tiến sĩ y học, tiến sĩ dược học sang  bằng chuyên khoa cấp II.

Người có bằng tiến sĩ y học, tiến sĩ dược học muốn chuyển đổi để lấy bằng chuyên khoa cấp II phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Chuyên ngành của bằng tiến sĩ y học, tiến sĩ dược học phù hợp với chuyên ngành của bằng chuyên khoa cấp II muốn chuyển đổi.

- Có công văn cử đi học chuyển đổi của cơ quan quản lý nhân lực.

- Hoàn thành các phần thực hành và thi tốt nghiệp thực hành  theo Quy chế đào tạo chuyên khoa cấp II hiện hành của Bộ Y tế. Chương trình các môn học bổ sung và thực hành cho từng chuyên ngành đào tạo do cơ sở đào tạo xây dựng được Bộ Y tế chuẩn y.

IV. TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế thông báo Thông tư liên tịch này tới các cơ sở đào tạo sau đại học trong hệ thống giáo dục quốc  dân, các cơ sở y tế, hướng dẫn việc thực hiện Thông tư liên tịch này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, hai Bộ sẽ phối hợp thoả thuận và giải quyết.

3. Thông tư liên tịch này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

                       

Nguyễn Minh Hiển
        (Đã ký)

Trần Thị Trung Chiến
        (Đã ký)

* Nội dung chi tiết vui lòng bạn tải file .pdf.
Files đính kèm