banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg
trong-2.jpg

15/03/2011

Quyết định số 1955/QĐ-BGDĐT ngày 17/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư

QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CHỨC  DANH PHÓ GIÁO SƯ
  BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh  Giáo sư, Phó giáo sư;

Căn cứ Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư;
Xét đề nghị của Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học và Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục về việc bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư cho 608 nhà giáo có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các Phó giáo sư được bổ nhiệm theo danh sách tại Điều 1 của Quyết định này  được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo  và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và các ông, bà có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

       

Nơi nhận:
      - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
      - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (phối hợp thực hiện);
      - Như Điều 3;
      - Lưu: VT, Cục NGCBQLGD.

BỘ TRƯỞNG
             
             
             
             
      Nguyễn Thiện Nhân


* Nội dung chi tiết vui lòng bạn tải file .pdf.
Files đính kèm