banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

28/11/2014

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2014

THÔNG TIN HÀNH CHÍNH

  1. Tên bệnh viện: Bệnh viện Từ Dũ
  2. Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Tp. HCM
  3. Tuyến:
  4. Hạng: 01
  5. Họ và tên Giám đốc bệnh viện: BS. Lê Quang Thanh
  6. Họ và tên Thư ký Hội đồng kiểm tra: BS. Phạm Thanh Hải
  7. Điện thoại liên hệ: 0918 449 869
  8. Địa chỉ Email: qlclbvtudu@gmail.com

TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ:

83/84 TIÊU CHÍ 

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ:

98.8%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG:

263 ĐIỂM

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ:

3.17 ĐIỂM

 

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC: 

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

1

8

52

19

3

83

6. TỶ LỆ CÁC MỨC ĐẠT ĐƯỢC (%): 

1.2

9.6

62.7

22.9

3.6

100%

Ngày 14 tháng 11 năm 2014

NGƯỜI ĐIỀN THÔNG TIN

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

(ký tên)

(ký tên và đóng dấu)