trong-2.jpg

04/12/2018

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản của Bệnh viện Từ Dũ

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế quản lý, sử dụng tài sản của Bệnh viện Từ Dũ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 2167/QĐ-BVTD ngày 12/7/2018 của Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản của Bệnh viện Từ Dũ.                           

Điều 3. Trưởng các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

* Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm