trong-2.jpg
Hướng dẫn đăng ký thành viên trên website

 Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Logotudu.jpg
Template .ppt của BV Từ Dũ

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Logotudu.jpg
Qui trình Phân loại – phúc đáp câu hỏi (qua chuyên mục và email)

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Logotudu.jpg
Qui trình Tạo và chỉnh sửa chuyên mục trên website bệnh viện

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Logotudu.jpg
Qui trình Hủy đăng tin trên website

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Logotudu.jpg
Qui trình Đăng tin trên website

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Logotudu.jpg
Qui trình Đặt banner quảng cáo trên website bệnh viện

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm