banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

19/04/2022

Thông tin thuốc tháng 04/2022

TÓM TẮT HƯỚNG DẪN CỦA IDSA VỀ ĐIỀU TRỊ

VI KHUẨN GRAM ÂM ĐA KHÁNG: PHIÊN BẢN 2.0

Điều trị theo kinh nghiệm

Quyết định điều trị theo kinh nghiệm nên dựa trên tác nhân gây bệnh, mức độ nặng của bệnh, nguồn nhiễm khuẩn và các yếu tố của bệnh nhân (ví dụ dị ứng penicillin nghiêm trọng, bệnh thận mạn). Khi quyết định phác đồ điều trị theo kinh nghiệm cho bệnh nhân, bác sĩ nên cân nhắc các yếu tố: (1) vi khuẩn được xác định từ trước trên bệnh nhân và dữ liệu về độ nhạy cảm của những kháng sinh liên quan trong 6 tháng, (2) sử dụng kháng sinh trong vòng 30 ngày trước và (3) độ nhạy cảm của vi khuẩn tại địa phương có khả năng gây bệnh nhiều nhất đối với kháng sinh. Quyết định điều trị theo kinh nghiệm nên dựa trên việc xác định loại vi khuẩn và độ nhạy cảm của vi khuẩn gây bệnh, cũng như xác định gen sinh β-lactamase.

Đối với CRAB (Acinetobacter baumannii kháng carbapenem)S.maltophilia, sự khác biệt giữa vi khuẩn thường trú và vi khuẩn gây bệnh đóng vai trò quan trọng vì sử dụng kháng sinh không cần thiết sẽ dẫn đến phát triển đề kháng và có thể gây ra tác hại không mong muốn liên quan đến kháng sinh. Phác đồ kháng sinh theo kinh nghiệm thường không có tác dụng trên nhiễm trùng gây ra bởi CRAB và S.maltophilia. Quyết định điều trị đích trên CRAB và/ hoặc S.maltophilia khi điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm nên cân nhắc lợi ích và nguy cơ sau khi xem xét kết quả nuôi cấy trước đó, tình trạng lâm sàng, yếu tố nguy cơ của bệnh nhân và biến cố bất lợi liên quan đến kháng sinh.

Thời gian điều trị và chuyển kháng sinh đường uống

Không có khuyến cáo về thời gian điều trị, nhưng thời gian điều trị kéo dài không cần thiết đối với bệnh nhiễm trùng gây ra bởi vi khuẩn đề kháng kháng sinh so với bệnh nhiễm trùng gây ra bởi cùng chủng vi khuẩn có độ nhạy cảm cao hơn. Khi có kết quả kháng sinh đồ, kháng sinh điều trị theo kinh nghiệm ban đầu có thể không có tác dụng. Điều này ảnh hưởng đến thời gian sử dụng kháng sinh. Ví dụ, viêm bàng quang là một nhiễm trùng nhẹ. Nếu kháng sinh theo kinh nghiệm không tác động trên vi khuẩn gây bệnh khi bắt đầu điều trị viêm bàng quang, tuy nhiên nếu có cải thiện lâm sàng, chuyên gia đồng ý rằng không cần phải cấy lại nước tiểu, thay đổi kháng sinh hoặc kéo dài thời gian điều trị. Tuy nhiên, đối với những nhiễm trùng khác, nếu dữ liệu độ nhạy cảm kháng sinh chỉ ra kháng sinh điều trị kinh nghiệm ban đầu không có tác dụng, khuyến cáo thay đổi chuyển sang phác đồ điều trị có phổ tác dụng trên vi khuẩn và sử dụng đủ thời gian (từ ngày bắt đầu phác đồ). Ngoài ra, cần cân nhắc các yếu tố của người bệnh liên quan đến tình trạng hệ miễn dịch, khả năng kiểm soát nguồn gây bệnh và đáp ứng điều trị để quyết định thời gian điều trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn đa kháng. Xuống thang kháng sinh nên được cân nhắc nếu thỏa mãn các tiêu chí sau: (1) vi khuẩn nhạy cảm với kháng sinh đường uống, (2) bệnh nhân có huyết động học ổn định, (3) kiểm soát được nguồn gây bệnh, (4) không có tình trạng ảnh hưởng hấp thu tại ruột. Đáp ứng tất cả tiêu chí trên là thách thức trong điều trị nhiễm trùng gây ra bởi CRAB và S.maltophilia.

Bảng. Liều đề nghị đối với kháng sinh điều trị nhiễm trùng gây ra bởi vi khuẩn đa kháng thuốc

Loại kháng sinh

Liều trên người trưởng thành

(chức năng thận và gan bình thường)

Vi khuẩn

Amikacin*

Viêm bàng quang: 15 mg/kg IV liều duy nhất

Các loại nhiễm trùng khác: 20mg/kg IV, các liều kế tiếp và khoảng cách liều dựa vào đánh giá dược động học

ESBL-E, AmpC-E, CRE, DTR- P. aeruginosa

Ampicillin-sulbactam*

9g IV mỗi 8 giờ truyền trong vòng 4 giờ hoặc 27g IV mỗi 24 giờ truyền liên tục

Đối với nhiễm trùng nhẹ gây ra bởi CRAB nhạy cảm với ampicillin-sulbactam, sử dụng 3g IV mỗi 4 giờ - đặc biệt nếu không dung nạp hoặc gặp độc tính khi sử dụng liều cao

CRAB

Cefepime*

Viêm bàng quang: 1g IV mỗi 8 giờ

Các nhiễm trùng khác: 2g IV mỗi 8 giờ, truyền trong vòng 3 tiếng

AmpC-E

Cefiderocol

2g IV mỗi 8 giờ, truyền trong vòng 3 tiếng

CRE, DTR-P. aeruginosa, CRAB, S. maltophilia 

Ceftazidime-avibactam

2,5g IV mỗi 8 giờ, truyền trong vòng 3 tiếng

CRE, DTR-P. aeruginosa

Ceftazidime-avibactam và aztreonam

Ceftazidim-avibactam: 2,5g IV mỗi 8 giờ, truyền trong vòng 3 giờ

Phối hợp

Aztreonam: 2g IV mỗi 8 giờ, truyền trong vòng 3 giờ, truyền đồng thời với ceftazidim-avibactam nếu được

CRE sản xuất Metallo-β-lactamase, S.maltophilia

 

Ceftolozane-tazobactam

Viêm bàng quang: 1,5g IV mỗi 8 giờ, truyền trong vòng 1 giờ

Các loại nhiễm trùng khác: 3g IV mỗi 8 giờ, truyền trong vòng 3 giờ

DTR-P.aeruginosa

Ciprofloxacin*

Nhiễm trùng ESBL-E hoặc AmpC: 400mg IV mỗi 8 giờ đến 12 giờ hoặc 500-750mg đường uống mỗi 12 giờ

ESBL-E, AmpC-E

Colistin*

Tham khảo đồng thuận quốc tế về polymyxins

Viêm bàng quang do CRE, viêm bàng quang do DTR-P.aeruginosa, viêm bàng quang do CRAB

Evaracycline

1mg/kg IV mỗi 12 giờ

CRE, CRAB

Ertapenem*

1g IV mỗi 24 giờ, truyền trong vòng 30 phút

ESBL-E, AmpC-E

Fosfomycin

Viêm bàng quang: 3g đường uống liều duy nhất

Viêm bảng quang do ESBL-E.coli

Gentamicin*

Viêm bàng quang: 5mg/kg IV một lần duy nhất

Các nhiễm trùng khác: 7mg/kg IV, các liều kế tiếp và khoảng cách liều dựa vào đánh giá dược động học

ESBL-E, AmpC-E, CRE, DTR-P. aeruginosa

Imipenem-cilastatin*

Viêm bàng quang (truyền tiêu chuẩn): 500mg IV mỗi 6 giờ, truyền trong vòng 30 phút

Các nhiễm trùng do ESBL-E khác hoặc AmpC-E: 500mg IV mỗi 6 giờ, truyền trong vòng 30 phút

Các nhiễm trùng do CRE và CRAB: 500mg IV mỗi 6 giờ, truyền trong vòng 3 giờ

ESBL-E, AmpC, CRE, CRAB

Imipenem-cilastatin-relebactam

1,25 g IV mỗi 6 giờ, truyền trong vòng 30 phút

CRE, DTR-P. aeruginosa

Levofloxacin*

750mg IV/PO mỗi 24 giờ

ESBL-E, AmpC-E, S.maltophilia

Meropenem*

Viêm bàng quang (truyền tiêu chuẩn): 1g IV mỗi 8 giờ, truyền trong vòng 30 phút

Các nhiễm khuẩn khác do ESBL-E hoặc AmpC-E gây ra: 1-2g IV mỗi 8 giờ, truyền trong vòng 30 phút

Các nhiễm trùng khác do CRE và CRAB gây ra: 2g IV mỗi 8 giờ, truyền trong vòng 3 giờ

ESBL-E, AmpC-E, CRE, CRAB

Meropenem-vaborbactam

4g IV mỗi 8 giờ, truyền trong vòng 3 giờ

CRE

Minocycline

200mg IV/PO mỗi 12 giờ

CRAB, S.maltophilia

Nitrofurantoin

Viêm bàng quang: Macrobid ® (Macrocrystal/monohydrate) 100mg PO mỗi 12 giờ

Viêm bàng quang: hỗn dịch uống: 50mg PO mỗi 6 giờ

Viêm bàng quang do ESBL-E, Viêm bàng quang do AmpC-E

Plazomicin

Viêm bàng quang: 15mg/kg IV x 1 liều duy nhất

Các nhiễm trùng khác: 15mg/kg, các liều kế tiếp và khoảng cách liều dựa trên đánh giá dược động học

ESBL-E, AmpC-E, CRE, DTR-P.aeruginosa

Polymyxin B*

Tham khảo đồng thuận quốc tế về polymyxins

DTR-P.aeruginosa, CRAB

Tigecyclin

200mg IV liều đầu, sau đó 100mg IV mỗi 12 giờ

CRE, CRAB, S.maltophilia

Tobramycin*

Viêm bàng quang: 5mg/kg IV liều duy nhất

Các nhiễm trùng khác: 7mg/kg IV, các liều kế tiếp và khoảng cách liều dựa vào đánh giá dược động học

ESBL-E, AmpC-E, CRE, DTR-P.aeruginosa

Trimethoprim-sulfamethoxazole*

Viêm bàng quang: 160 mg (theo hàm lượng trimethoprim) IV/PO mỗi 12 giờ

Các nhiễm trùng khác: 8-12mg/kg/ngày (theo hàm lượng trimethoprim) IV/PO mỗi 8 đến 12 giờ (liều tối đa 960mg trimethoprim mỗi ngày)

ESBL-E, AmpC-E, S.maltophilia

AmpC-E: Enterobacterales sinh men ApmC β-lactamase; CRAB: Acinetobacter baumannii đề kháng Carbapenem; CRE: Enterobacterales đề kháng Carbapenem; DTR-P.aeruginosa: Pseudomonas aeruginosa kháng thuốc khó điều trị; E.coli: Escherichia coli; ESBL-E: Enterobacterales sinh β-lactamase phổ rộng; IV: tĩnh mạch; MIC: nồng độ ức chế vi khuẩn tối thiểu; PO: đường uống; S.maltophilia: Stenotrophomonas maltophilia

* Các kháng sinh có trong danh mục thuốc của Bệnh viện Từ Dũ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tamma PD, Aitken SL, Bonomo RA, Mathers AJ, van Duin D, Clancy CJ. Infectious Diseases Society of America Guidance on the Treatment of AmpC β-lactamase-Producing Enterobacterales, Carbapenem-Resistant Acinetobacter baumannii, and Stenotrophomonas maltophilia Infections. Infectious Diseases Society of America 2022; Version 2.0. Available at https://www.idsociety.org/practice-guideline/amr-guidance-2.0/