banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

09/01/2024

Thư mời chào giá

I. Kế hoạch mua sắm

1. Tên Dự toán mua sắm: Mua sắm dịch vụ tổ chức Hội diễn văn nghệ Mừng Đảng-Mừng Xuân Năm 2024.

2. Tên các hạng mục thuộc Dự toán mua sắm:

- Hạng mục số 1: Cung cấp sân khấu kích thước 7m x 6m x 0,6m.

- Hạng mục số 2: Cung cấp Backdrop Hilex kích thước 4m x 7m

- Hạng mục số 2: Cung cấp Dù che hình bán nguyệt 10m và hình tròn có trụ 20m

- Hạng mục số 3: Cung cấp bàn đại biểu, ghế đại biểu, ghế nhựa

- Hạng mục số 4: Cung cấp hệ thống âm thanh phục vụ hội diễn

- Hạng mục số 5: Cung cấp Lân Sư rồng

- Hạng mục số 6: Cung cấp cờ khen thưởng

3. Bên mời thầu: Công đoàn cơ sở bệnh viện Từ Dũ

4. Đơn vị lập Dự toán mua sắm: Công đoàn cơ sở bệnh viện Từ Dũ

5. Mục tiêu và nội dung của Dự toán mua sắm: Thực hiện công tác mua sắm dịch vụ để phục vụ cho chương trình hội diễn văn nghệ Mừng Đảng-Mừng Xuân Năm 2024.

6. Tổng mức Dự toán mua sắm: 73.058.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi ba triệu năm mươi tám nghìn đồng chẵn). Tổng mức dự toán mua sắm đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

7. Nguồn vốn: từ nguồn kinh phí công đoàn

8. Tiến độ thực hiện Dự toán mua sắm:

- Tháng 12/2023: Phê duyệt dự toán và Kế hoạch mua sắm

- Tháng 01/2024: Xét chọn nhà thầu

- Tháng 01/2024 – 02/2024: Thực hiện dịch vụ mua sắm

 

II. Chi tiết kế hoạch mua sắm các Gói thầu Mua sắm dịch vụ tổ chức chương trình Hội diễn văn nghệ Mừng Đảng-Mừng Xuân Năm 2024

 

STT

Tên hạng mục

Nguồn kinh phí

Hình thức lựa chọn nhà cung cấp

Phương thức lựa chọn

Thời gian bắt đầu lựa chọn

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện dịch vụ

01

Sân khấu kích thước 7m x 6m x 0,6m (bao gồm thảm, bậc tam cấp)

Công đoàn

Lấy báo giá

Đánh giá trực tiếp

Tháng 01/2024

Trọn gói

30 ngày

02

Cung cấp Backdrop Hilex (bao gồm thiết kế) KT 4m x 7m

Công đoàn

Lấy báo giá

Đánh giá trực tiếp

Tháng 01/2024

Trọn gói

30 ngày

03

Dù che hình bán nguyệt 15 m

Công đoàn

Lấy báo giá

Đánh giá trực tiếp

Tháng 01/2024

Trọn gói

30 ngày

04

Dù che hình tròn có trụ 20m

Công đoàn

Lấy báo giá

Đánh giá trực tiếp

Tháng 01/2024

Trọn gói

30 ngày

05

Cung cấp bàn đại biểu, ghế đại biểu (8 bàn và 20 ghế bao gồm phủ khăn)

Công đoàn

Lấy báo giá

Đánh giá trực tiếp

Tháng 01/2024

Trọn gói

30 ngày

06

Cung cấp ghế nhựa có dựa (150 cái)

Công đoàn

Lấy báo giá

Đánh giá trực tiếp

Tháng 01/2024

Trọn gói

30 ngày

07

Cung cấp hệ thống âm thanh phục vụ hội diễn

Công đoàn

Lấy báo giá

Đánh giá trực tiếp

Tháng 01/2024

Trọn gói

30 ngày

08

Cung cấp Lân Sư rồng

Công đoàn

Lấy báo giá

Đánh giá trực tiếp

Tháng 01/2024

Trọn gói

30 ngày

09

Cung cấp cờ khen thưởng (20 lá)

Công đoàn

Lấy báo giá

Đánh giá trực tiếp

Tháng 01/2024

Trọn gói

30 ngày

Ghi chú: giá các hạng mục thầu thuộc Kế hoạch mua sắm đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.