banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
Logotudu.jpg
Họp Mạng lưới quản lý chất lượng lần 2/2015

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Logotudu.jpg
Mẫu kế hoạch về việc chỉ tiêu chất lượng tại khoa phòng

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Logotudu.jpg
Họp Mạng lưới quản lý chất lượng lần 1/2015

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Logotudu.jpg
Họp Mạng lưới quản lý chất lượng lần 4

Nội dung chi tiết  vui lòng tải file đính kèm

Logotudu.jpg
Họp Mạng lưới quản lý chất lượng lần 3

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Logotudu.jpg
Họp Mạng lưới quản lý chất lượng lần 2

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Logotudu.jpg
Danh sách mạng lưới QLCL

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Logotudu.jpg
Tờ trình mạng lưới QLCL

Nội dung chi tiết vui lòng tài file đính kèm

Logotudu.jpg
Gợi ý chỉ tiêu chất lượng khoa/phòng năm 2015

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm