banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg
trong-2.jpg
auction-hammer-icon.jpg
Thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn GPP (TT 43-2010)

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

auction-hammer-icon.jpg
Hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc hướng tâm thần (TT 11-2010)

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế; Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;

auction-hammer-icon.jpg
Hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc gây nghiện (TT 10-2010)

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế; Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

auction-hammer-icon.jpg
Hướng dẫn việc quản lý chất lượng thuốc (TT 09- 2010)

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Luật Dược ngày 14/6/2005; Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

auction-hammer-icon.jpg
Hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc (TT 13_2009 )

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Luật Dược số 34/2005-QH11 ngày 14/6/2005; Căn cứ Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH ngày 16/11/2001; Căn cứ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo;

auction-hammer-icon.jpg
Ban hành Danh mục thuốc không kê đơn (TT 08_2009)

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế; Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

auction-hammer-icon.jpg
Quy định về tổ chức, quản lý và hoạt động của Chuỗi nhà thuốc GPP (TT 03-2009)

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Luật Dược số 34/2005-QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

auction-hammer-icon.jpg
Hướng dẫn ghi nhãn thuốc (TT 04-2008)

Căn cứ Luật Dược số 34/2005-QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định về nhãn hàng hoá; Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

auction-hammer-icon.jpg
Hướng dẫn luật dược (02-2007-TT-BYT-)

Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

auction-hammer-icon.jpg
Về việc ban hành nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc” (QD12-2007-BYT)

Căn cứ Luật Dược ngày 14/6/2005; Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;