banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg
trong-2.jpg

03/03/2009

Thư viện có tài liệu mới về chuyên môn

P. Thư viện - BV Từ Dũ

Hiện nay phòng Thư viện bệnh viện Từ Dũ có một số tài liệu mới như sau:

I./  Đĩa CD của các sách:

1.  At las of Operative Laparoscopy & Hysterroscopy ,2007

2.Bereck & Novaks Gynecology 9th  , 2007

3.Current Obs&Gyn 9ed  ,2005

4.Current MD & T ,2005

5.Endocrine disorder during pregnancy, 2006

6.Hanbook Familly planning ,2007

7.High risk pregnancy  management options,2006

8.Manual of Obstetric, 2007

9.Medical Terminology an Illustrated guide  

10.Williams Obstetric  21st ,2005

11.Novaks Gynecology 14th ,2007

12. Telind's Operative Gynecology 10th ,2008

13. Williams Obstetric textbook,2007

II./  Tạp chí ngoại văn (trọn bộ 12 tháng/2008) của Mỹ:

1. American journal Obstetrics & Gynecology( AJOG)

2.Fertility  and Sterility

III./  Sách ngoại văn:

1.Ultrasound in Gynecology , second,330p( 2007)

2.Cancer risk Assessment,769p (2005)

3.Harrisons Endocrinology ,563p(2006)

4.Laparoscopy for Gynecology and Oncology,82p(2008)

5.Hysteroscopy visual perspectives of Uterine Anatomy, physiology & Pathology,518p(2007)

6.Complications of Gynecologic Endoscopic surgery,244p(2006)

7.Primary care of the Premature Infant,318p(2008)

8.National library of Medicine Classification +Index to the NLM,520P(2007)

9. Telind's Operative Gynecology 10th ,2008

IV./  SáchViệtNam:

Khung phân loại thập phân sách tổng quát theo DEWEY rút gọn ấn bản 14,  1067 trang(2004)

Xin liên hệ : Đào Bích Vân, phòng Thư viện B/V Từ Dũ

Hoặc điện thoại :  08.38395117 số máy 230

ĐỊA CHỈ  INTERNET EXPLORER

1. http:// www.docguide.com(unregistered  use) 1500 báo miễn phí, phải đăng ký sử dụng như :tên, ngôn ngữ và có xác nhận của 2 địa chỉ mail của người khác(NewEngland journal of Medicine-NEJM, British  Medicine journal=BMJ, Posgraduate Medical journal, Annals of International medicine), lựa bài nào đánh chéo vào ô trống add/submitt, send to text( bài chọn) hay file (gởi hết).
  2. http:// www.who.org ( World Health Organization). 

  3. http:// www.mdchoice.com (the Ultimate Medical Information Finder). 
  4. http:// www.bmj.com (BMJ= ). 
  5. Fulltext Database:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Pubmed/Fulltext.html.
  6. http://www.contemporaryobgyn.net/be-core/g/index..JSP.
  7. http:// www.mymedline.com ( theo chuyên khoa) search trong Pubmed, gõ từ khóa cần tìm, thêm MESH sau chữ cần tìm, sau đây là địa chỉ có gửi thư: Medscenic, MDChoice, Medfetch.
  8. http://www.cimsi.org.vn (Central Institute  for Medical Science Information=Viện Thông tin Thư viện Y Học Trung ương)
       E.mail
:tapchiyd@moh.gov.vn,vttyh@hn.vnn.Hà  Nội
  9. http:// www.greenjournal.org(tạp chí Obstetrics&Gynecology USA).
         E-mail:obgyn@greenjournal.org.
  10. http:// www.AJOG.org( tạp chí American Journal of Obstetrics&Gynecology)
        E-mail: ajog@rrohio.com,  perrine@ajog.phxcoxmail.com.
 11. http:// www.elsevier.com/locate/ijgo (t/c International Journal of Gynecology&Obstetrics).
 12. http://www.asrm.org (The American Society  for Reproductive Medicine).
 13. http://www.blackwell-science.com/products/journals/bjog.htm (t/c British Journal of Obstetrics &Gynaecology).  
 14. http://www.intgynpathology.com
        E-mail:ijgynpath@virginia.edu (t/c International Journal of Gynecological Pathology).
 15. http://SingaporeMedJ.edmgr.com, http://www.sma.org.sg/smj/instructions.pdf (t/c SMJ= Singapore Medical Journal).
         E-mail: sma@sma.org.sg.
  16. http://www.surgeonsnews.info (t/c surgeonsnews).
  17. http://www.masson.fr/revues/dm (t/c Diabetes & Metabolism),
         E-mail: infos@masson.fr.
  18. http://www.elsevier.fr
        E-mail:abt1@elsevier.fr (t/c Gynécologie & Obstetrique Fertilité).
  19.  http://www.masson.fr
        E-mail: infos@masson.fr (t/c Gynécologie&Obstétrique et biologie de la reproduction).