banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

07/07/2020

Giá phòng dịch vụ

Cập nhật 24/06/2020

  • KHU H: KHOA SẢN H (Tầng 3 đến tầng 7)

Phòng 1 người: 1.000.000đ/1 người bệnh/1 ngày

Phòng 2 người: 600.000đ/1người bệnh/1 ngày

 

 

  • KHU N: bao gồm
  1. 1.    KHOA SẢN N1 (Tầng 5 – tầng 7)
  2. 2.    KHOA SẢN N2 (Tầng 8 – tầng 11)

Phòng VIP 1 người: 2.000.000đ/1 người bệnh/1 ngày
Phòng 1 người: 1.500.000đ/1người bệnh/1 ngày
Phòng 2 người: 1.000.000đ/1người bệnh/1 ngày
Phòng 2 người: 1.200.000đ/1người bệnh/1 ngày
Phòng 3 người: 1.000.000đ/1người bệnh/1 ngày
Phòng 6 người: 600.000đ/1người bệnh/1 ngày
Phòng 7 người: 600.000đ/1người bệnh/1 ngày