trang-trong.jpg

27/03/2017

Ngày hội Công tác Xã hội Việt Nam năm 2017

Kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam năm 2017

- Tôn vinh những người có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực hoạt động về công tác xã hội của bệnh viện trong thời gian qua. Truyền cảm hứng hoạt động xã hội cho toàn thể nhân viên bệnh viện.

- Truyền thông, giới thiệu ý nghĩa, chức năng, nhiệm vụ và mô hình hoạt động phòng Công tác xã hội cho mọi nhân viên trong bệnh viện biết đến.

- Giới thiệu, tuyên truyền các hoạt động và thành tích của bệnh viện trong lĩnh vực công tác xã hội.