trang-trong.jpg

12/11/2018

Thông báo xét tuyển viên chức năm 2018

Nhằm tuyển dụng đội ngũ viên chức có phẩm chất đạo đức, có đủ năng lực, trình độ đáp ứng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, cơ cấu vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu công việc của Bệnh viện Từ Dũ. Nay Bệnh viện Từ Dũ thông báo xét tuyển viên chức 2018 như sau:

I. NHU CẦU XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018

TT

Vị trí viên chức cần tuyển dụng

Mã ngạch

Số lượng cần tuyển

1

Chuyên viên

01.003

03

2

Kế toán viên

06.031

02

3

Kỹ sư hạng III
(chuyên ngành thuộc lĩnh vực y tế)

V.05.02.07

02

4

Kỹ sư hạng III

V.05.02.07

02

5

<