14173536_trang-trong.jpg

25/09/2017

Thư mời đề nghị báo giá chi phí thẩm định giá thiết bị y tế làm cơ sở bán thanh lý

Kính gửi: Quý Công ty thẩm định giá thiết bị y tế.

Căn cứ Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Thông tư 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước,

Để thực hiện các thủ tục thanh lý theo quy định, Bệnh viện Từ Dũ kính đề nghị Quý Công ty có chức năng thẩm định giá thiết bị y tế gửi báo giá chi phí thẩm định giá các thiết bị y tế để Bệnh viện Từ Dũ làm cơ sở xác định giá khởi điểm bán thanhlý tài sản, danh mục đính kèm.

- Thời gian tiếp nhận báo giá: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/10/2017.

- Địa điểm: phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Từ Dũ : 284 Cống Quỳnh - Quận 1-Thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng ./.