trang-trong.jpg

10/02/2017

Thông báo đề nghị báo giá chi phí thẩm định giá thiết bị y tế làm cơ sở bán thanh lý

Kính gửi: Quý Công ty thẩm định giá thiết bị y tế.

Căn cứ Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-SYT ngày 11/01/2017 của Sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh và Công văn số 131/STC-CS ngày 09/01/2017 của Sở Tài Chính về việc chấp thuận cho Bệnh viện Từ Dũ được thanh lý 35 thiết bị y tế có nguyên giá dưới 500 triệu đồng và 01 thiết bị có nguyên giá trên 500 triệu đồng,

 Để thực hiện các thủ tục thanh lý theo quy định, Bệnh viện Từ Dũ kính đề nghị Quý Công ty có chức năng thẩm định giá thiết bị y tế gửi báo giá chi phí thẩm định giá các thiết bị y tế để Bệnh viện Từ Dũ làm cơ sở xác định giá khởi điểm bán thanhlý tài sản, danh mục đính kèm.

- Thời gian tiếp nhận báo giá: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/02/2017.

- Địa điểm: phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Từ Dũ : 284 Cống Quỳnh - Quận 1-Thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng ./.