banner-tu-du_Gas_1440x164.jpg

18/12/2017

Về việc mời thầu gói thầu: Mua sắm hàng hóa y trang năm 2017

Căn cứ Quyết định số 3033/QĐ-BVTD ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ về việc Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu “Mua sắm hàng hóa y trang năm 2017”.

  1. Tên bên mời thầu: BỆNH VIỆN TỪ DŨ.
  2. Tên gói thầu: Mua sắm hàng hóa y trang năm 2017.

- Giá gói thầu: 3.308.066.500 đồng (Ba tỷ ba trăm lẻ tám triệu không trăm sáu mươi sáu ngàn năm trăm đồng chẵn).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

  1. Nguồn kinh phí: Nguồn chi thường xuyên.
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
  3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
  4.  Thời gian phát hành HSMT: từ  8 giờ 00, ngày 18 tháng 12 năm 2017 đến trước 13 giờ 30, ngày 05 tháng 01 năm 2018 (trong giờ hành chính).

- Họp tiền mở thầu: 08 giờ 00 ngày 29 tháng 12 năm 2017.

- Thời điểm đóng thầu: 13 giờ 30 ngày 05 tháng 01 năm 2018 (Giờ Việt Nam). 

  1. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Hành Chính Quản trị - Bệnh viện Từ Dũ : 284 Cống Quỳnh - P. Phạm Ngũ Lão - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại :028 54042829
  2. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng). 
  3. Bảo đảm dự thầu:  1,5% theo giá trị lô dự thầu mà nhà thầu tham dự, hình thức bảo đảm dự thầu bằng chứng thư bảo lãnh qua ngân hàng hoặc bằng séc.

Hồ sơ sẽ được mở công khai vào 14 giờ 00 (Giờ Việt Nam), ngày 05 tháng 01 năm 2018, tại Phòng khách Làng Hòa Bình - Bệnh viện Từ Dũ số 284 Cống Quỳnh - P. Phạm Ngũ Lão - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh.

Bệnh viện Từ Dũ kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.