trang-trong.jpg

23/04/2018

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm thuốc trong khi chờ kết quả đấu thầu năm 2017-2018 (lần 2)

SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

 

        Số:  1134/QĐ-BVTD

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu: Mua sắm thuốc trong khi chờ kết quả đấu thầu năm 2017-2018 (lần 2)

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH 13 ngày 21/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về việc qui định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/TT-BYT ngày 11/05/2016 của Bộ y tế qui định về việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công;

Căn cứ Quyết định số 1037/QĐ-BVTD ngày 12/04/2018 của Giám đốc bệnh viện Từ Dũ về việc phê duyệt danh mục thuốc Chỉ định thầu rút gọn;

Căn cứ Quyết định số 1038/QĐ-BVTD ngày 12/04/2018 của Giám đốc bệnh viện Từ Dũ về việc duyệt dự toán gói thầu: Mua sắm thuốc trong khi chờ kết quả đấu thầu năm 2017-2018 (lần 2) theo hình thức chỉ định thầu rút gọn;

Căn cứ Quyết định số 1306/QĐ-SYT ngày 20/04/2018 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc trong khi chờ kết quả đấu thầu năm 2017-2018 (lần 2) của Bệnh viện Từ Dũ;

Xét tờ trình của Khoa Dược ngày 23/04/2017 về việc trình duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thuốc trong khi chờ kết quả đấu thầu năm 2017-2018 (lần 2) theo hình thức Chỉ định thầu rút gọn,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.     Chấp thuận phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Mua sắm thuốc trong khi chờ kết quả đấu thầu năm 2017-2018 (lần 2) với những nội dung chủ yếu như sau:

-  Tên thuốc, số lượng, đơn giá và công ty cung cấp: danh mục đính kèm.

-  Tổng giá trị hàng hóa mua sắm    : 968.523.200 đồng

(Chín trăm sáu mươi tám triệu năm trăm trăm hai mươi ba ngàn haitrăm đồng.)

- Tổng số nhà thầu: 05 (đính kèm danh mục)

-  Hình thức hợp đồng                     : Hợp đồng trọn gói.

-  Thời gian thực hiện hợp đồng      : 03 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng mua bán thuốc y tế giữa bệnh viện và nhà thầu trúng thầu có hiệu lực.

-  Nguồn vốn: nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh ( bao gồm nguồn thu do cơ quan BHYT thanh toán) và các nguồn thu hợp pháp khác của bệnh viện.

-  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn

Danh mục thuốc được duyệt sẽ là căn cứ pháp lý để bệnh viện thực hiện việc mua sắm và thanh toán tiền mua thuốc tại Kho bạc nhà nước.

Điều 2.     Khoa Dược, Phòng Tài chính Kế toán có trách nhiệm tổ chức thương thảo, ký kết hợp đồng và thực hiện việc mua sắm, thanh toán  theo đúng quy định hiện hành.  

Điều 3.     Khoa Dược, Phòng Tài chính kế toán và các khoa phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

 

Nơi nhận:                                                                                        GIÁM ĐỐC 

- Như Điều 3;

- BHXH (5);

- Lưu: VT, KD.