trang-trong.jpg

25/12/2013

Thông tin đấu thầu thuốc năm 2013

1. Kết quả áp thầu thuốc đợt 1, đợt 2 và đợt 3 năm 2013


2.Kết quả đấu thầu mua sắm hóa chất VTTH đợt 1 năm 2013


3.Kết quả đấu thầu mua sắm hóa chất VTTH đợt 2 năm 2013


4.Kết quả mua sắm trực tiếp hóa chất VTTH  lần 1 năm 2013