trang-trong.jpg

04/12/2012

Thông báo mời thầu: Mua sắm hoá chất,vật tư tiêu hao và dụng cụ y khoa năm 2013

Kính gửi: Quý Công ty

Tên đơn vị mời thầu: Bệnh viện Từ Dũ

Tên gói thầu: Mua sắm hoá chất, vật tư tiêu hao và dụng cụ y khoa năm 2013

Nguồn vốn: nguồn thu sự nhiệp và nguồn thu hợp pháp khác

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 13 tháng 12 năm 2012 đến trước 07 giờ 00 ngày 28 tháng 12 năm 2012 (giờ hành chính)

Địa điểm phát hành HSMT:

  •  Khoa Dược - BV Từ Dũ - 284 Cống Quỳnh, Q1, TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (08) 54 042 839 hoặc (08) 54 042 841 (Liên  hệ: DS Lầu, DS. Ngọc Anh)

Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)

Địa chỉ nhận HSMT: Khoa Dược - BV Từ Dũ - 284 Cống Quỳnh, Q1, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian họp tiền mở thầu: 08 giờ 00 ngày 18 tháng 12 năm 2012 tại Hội trường khu D - Bệnh viện Từ Dũ (Thứ ba)

Thời điểm đóng thầu: 07 giờ 00 ngày 28 tháng12 năm 2012.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở vào lúc 07 giờ 30 ngày 28 tháng 12 năm 2012 tại Hội trường Giao ban bệnh viện  Từ Dũ - 284 Cống Quỳnh, Q1, TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

   

GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

ThS. BS. Lê Quang Thanh