trang-trong.jpg

02/05/2014

Thông báo mời thầu: Mua sắm hoá chất, vật tư tiêu hao và dụng cụ y khoa năm 2014.

A.Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị:  BỆNH VIỆN TỪ DŨ

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 08 – 54 042 82908 – 54 042 829 hoặc 08 – 54 042 83908 – 54 042 839 

2. Tên dự án: Mua sắm hàng hoá thường xuyên năm 2014.

3. Loại dự án: dự án thuộc nhóm C

- Dự án quan trọng quốc gia:

- Dự án thuốc nhóm A:                               

- Dự án thuộc nhóm B:

- Dự án thuộc nhóm C:                     

- Dự án liên danh:

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh:   

- Dự án, dự toán khác:                              

4. Chủ đầu tư: Bệnh viện Từ Dũ

5. Tên gói thầu: Mua sắm hoá chất, vật tư tiêu hao và dụng cụ y khoa năm 2014

6. Giá gói thầu: 72.592.033.566 đồng

B. Nội dung thông báo mời thầu: 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

- Tên bên mời thầu: BỆNH VIỆN TỪ DŨ

- Tên gói thầu: Mua sắm hoá chất, vật tư tiêu hao và dụng cụ y khoa năm 2014.

- Nguồn vốn: nguồn thu kinh phí sự nghiệp và nguồn thu kinh phí dự án khác.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

- Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 02 tháng 5 năm 2014 đến trước 07 giờ 00 ngày 20 tháng 5 năm 2014 (giờ hành chính)

- Địa điểm phát hành HSMT:

+ Khoa Dược – Bệnh viện Từ Dũ - 284 Cống Quỳnh, Q.1, TP. Hồ Chí Minh. 

+ Tel: 08.54 042 839 hoặc 54 042 841 (Liên hệ Ds.Lầu, Ds.Ngọc Anh)                   

- Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)

- Địa chỉ nhận HSDT: Khoa Dược – Bệnh viện Từ Dũ 284 Cống Quỳnh, Q.1, Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Thời điểm họp tiền mở thầu: 08giờ 00 ngày 06 tháng 5 năm 2014 (Thứ ba) tại Hội trường Khu D – Bệnh viện Từ Dũ.

- Thời điểm đóng thầu: 07 giờ 00 ngày 20 tháng 5 năm 2014

- Bảo đảm dự thầu: 2% trên tổng giá trị hàng hoá tham dự thầu.

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 07 giờ 30 ngày 20 tháng 5 năm 2014 tại Hội trường Giao ban bệnh viện Từ Dũ – 284 Cống Quỳnh Q.1, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Bệnh viện Từ Dũ kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Đại diện hợp pháp của cơ quan đăng ký

 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký) 

TS. BS. Hoàng Thị Diễm Tuyết