trang-trong.jpg

25/12/2014

Thông báo mời thầu Mua sắm hàng hóa thường xuyên năm 2014

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị:  BỆNH VIỆN TỪ DŨ

    - Địa chỉ:                     284 Cống Quỳnh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

    - Điện thoại:              08 – 54 042 829 hoặc 08 – 54 042 839

2. Tên dự án: Mua sắm hàng hoá thường xuyên năm 2014.

3. Loại dự án: dự án thuộc nhóm C

                       

4. Chủ đầu tư: Bệnh viện Từ Dũ

5. Tên gói thầu:

- Gói thầu 1: Mua sắm hoá chất và dung dịch sát khuẩn năm 2014

- Gói thầu 2: Mua sắm vật tư y tế năm 2014.

6. Giá trị gói thầu:

- Gói thầu 1: 4.994.752.135 đồng

- Gói thầu 2: 3.056.947.540 đồng

 

B. Nội dung thông báo mời thầu: 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên bên mời thầu: BỆNH VIỆN TỪ DŨ

- Tên gói thầu:

  • Gói thầu 1: Mua sắm hoá chất và dung dịch sát khuẩn năm 2014.
  • Gói thầu 2: Mua sắm vật tư y tế năm 2014.

- Nguồn vốn: nguồn thu kinh phí sự nghiệp và nguồn thu kinh phí khác.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh

- Thời gian phát hành HSYC: từ 07 giờ 00 ngày 05 tháng 01 năm 2015 đến trước 07 giờ 00 ngày 12 tháng 01 năm 2015 ( giờ hành chính )

- Địa điểm phát hành HSYC:

+ Khoa Dược – Bệnh viện Từ Dũ - 284 Cống Quỳnh, Q.1, TP. Hồ Chí Minh. 

+ Tel: 08.54 042 839 hoặc 54 042 841 (Liên hệ Ds.Lầu, Ds.Ngọc Anh)                   

- Giá bán 1 bộ HSYC: 200.000 đồng ( Hai trăm nghìn đồng)

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 07 giờ 00 ngày 12 tháng 01 năm 2015.

- Địa chỉ nhận HSĐX: Khoa Dược – Bệnh viện Từ Dũ 284 Cống Quỳnh Q.1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bảo đảm dự thầu: 2% trên tổng giá trị hàng hoá tham dự thầu.

- Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào lúc 07 giờ 30 ngày 12 tháng 01 năm 2015 tại Khoa Dược bệnh viện Từ Dũ – 284 Cống Quỳnh Q.1, Thành Phố Hồ Chí Minh.

 

 

    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2014

Đại diện hợp pháp cơ quan đăng ký
GIÁM ĐỐC

(Đã ký) 

ThS. BS. Lê Quang Thanh