banner-tu-du_Gas_1440x164.jpg

14/03/2017

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu thuốc Generic năm 2016 theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Quyết định số 5619/QĐ-SYT ngày 12 tháng 10 năm 2016 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm thuốc năm 2016 của bệnh viện Từ Dũ;

Căn cứ Quyết định số 461/QĐ-BVTD ngày 08 tháng 03 năm 2017 của  Giám đốc bệnh viện Từ Dũ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu thuốc Generic năm 2016,

Bệnh viện Từ Dũ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuốc Generic năm 2016 như sau

Danh sách nhà thầu, các sản phẩm thuốc trúng thầu

- Số lượng sản phẩm được lựa chọn trúng thầu: 170 (đính kèm danh mục).

- Danh sách 48 nhà thầu được đề nghị trúng thầu và hoàn thiện ký kết hợp đồng (đính kèm danh mục).

- Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.

Danh sách các sản phẩm thuốc không được lựa chọn theo tên nhà thầu dự thầu

- Số lượng sản phẩm không được lựa chọn trúng thầu: 193 (đính kèm danh mục và lý do không được chọn).

Bệnh viện kính mời nhà thầu trúng thầu đến hoàn thiện ký kết hợp đồng trong vòng 07 ngày kể từ ngày thông báo, liên hệ tại khoa Dược - bệnh viện Từ Dũ, 284 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, số điện thoại 54042841 hoặc 54042839./.